Portál:Otázky z patobiochemie 1 - dědičné metabolické poruchy (1. LF UK, VL)

From WikiSkripta


Oficiální seznam zkouškových otázek z patobiochemie

Otázky z patobiochemie

1. lékařská fakulta UK, obor Všeobecné lékařství

Obsah
 1. Základní charakteristika DMP
 2. Patogenetické mechanizmy DMP
 3. DMP malých molekul
 4. DMP komplexních molekul
 5. Rozdělení a patogenetické mechanismy lyzosomálních onemocnění
 6. Mukopolysacharidózy
  Glykoproteinózy
 7. Lipidózy
  Onemocnění z deficitu enzymových aktivátorů lyzosomálních hydroláz
 8. Peroxizomální onemocnění
 9. Mitochondriální onemocnění způsobená deficity enzymů respiračního řetězce a Krebsova cyklu
 10. Mitochondriální onemocnění způsobená mutacemi v mitochondriální DNA
 11. Poruchy mitochondriální beta oxidace mastných kyselin
 12. Hladovění a poruchy tvorby ketolátek
 13. Poruchy metabolizmu aromatických a větvených AMK jiné organické acidurie
 14. Poruchy cyklu močoviny
 15. Poruchy metabolismu folátu
  Poruchy metabolismu kobalaminu
  Poruchy metabolismu sirných aminokyselin
 16. Poruchy metabolismu aminokyselin
  synthesy kreatinu
 17. Jaterní glykogenózy
 18. Svalové glykogenózy a M. Pompe
 19. Poruchy metabolismu galaktózy
  Poruchy metabolismu fruktózy
 20. Onemocnění způsobená defekty v glykosylaci proteinu (CDG syndromy)
 21. Vyšetřovací metody u DMP
 22. Novorozenecký a selektivní screening v ČR
 23. Léčba DMP malých molekul – principy a příklady
 24. Léčba DMP komplexních molekul – principy a příklady
 25. Poruchy metabolismu kyseliny močové
 26. Poruchy metabolismu purinů a pyrimidinů
 27. Porfyrie jaterní
 28. Porfyrie kožní
 29. Mechanizmus vzniku nádorových onemocnění − přehled
 30. Fyzikální faktory zúčastněné na vzniku nádorových onemocnění
 31. Chemická kancerogeneze
 32. Virová kancerogeneze
 33. Mechanizmy nádorové transformace
 34. Poruchy signalizace způsobující hyperproliferaci nádorových buněk
 35. Poruchy signalizace apoptózy v nádorových buňkách
 36. Poruchy DNA reparačních mechanizmů v nádorových buňkách
 37. Molekulární mechanizmy neovaskularizace a možnosti jejich ovlivnění
 38. Angiogeneze a neovaskularizace (rozdíly, možnosti ovlivnění)
 39. Molekulární mechanizmy metastazování, možnosti ovlivnění
 40. Selekce rezistentních nádorových klonů, možnosti ovlivnění
 41. Nádorové mikroprostředí: vztahy mezi transformovanými buňkami a nádorovým stromatem
 42. Nádorové stroma jako léčebný cíl
 43. Patologie signálních kaskád regulujících buněčný růst: koncept a příklady
 44. Cílená léčba: Příklady léčebných zásahů (na molekulární úrovni) v onkologii
 45. Hereditární nádorové syndromy a sporadická nádorová onemocnění
 46. Metody mutační analýzy u dědičné predispozice k nádorovému onemocnění
 47. Analýza somatických mutací a mikrosatelitových markerů u sporadických nádorů
 48. Možnosti detekce minimálního reziduálního onemocnění
 49. Účel a druhy protinádorové terapie
 50. Druhy chemoterapeutik – nežádoucí účinky
 51. Biochemické principy – chemoterapie a radioterapie
 52. Biochemické principy – hormonální a biologická léčba
 53. Význam nádorových markerů při léčbě nádorových onemocnění
 54. Senzitivita a specifita nádorových markerů, příklady
 55. Nádorově a tkáňově specifické nádorové markery, příklady
 56. Nádorové markery – aplikace a interpretace: screening, monitoring, diagnostika
 57. Metabolická acidóza, její příčiny a důsledky
 58. Metabolická alkalóza, její příčiny a důsledky
 59. Kombinované poruchy acidobazické rovnováhy
 60. Vztah acidobazické rovnováhy a metabolizmu iontů. Změny iontového hospodářství při poruchách ABR. Změny ABR při poruchách hospodaření s ionty
 61. Základní reaktivní formy kyslíku a dusíku: vlastnosti, reakce, hlavní zdroje v organismu, význam v patogenezi
 62. Fyziologická úloha reaktivních forem kyslíku v metabolizmu: tkáňové hormony, zbraně fagocytů, hydroxylázy, redoxní signalizace
 63. Peroxidace lipidů jako příklad oxidačního poškození biomolekul. Úloha tranzitních kovů (železo, měď) v patobiochemii reaktivních forem kyslíku
 64. Antioxidační ochrana lidského těla
 65. Biochemický podklad stárnutí organizmu. Radikálová/mitochondriální teorie, stárnutí jako katabolické selhání, vztah k chronickému zánětu
 66. Význam mitochondrií v buněčné smrti (apoptóze i nekróze) a fyziologickém stárnutí organismu
 67. Za jakých podmínek mohou být buňky nesmrtelné? Autofagie, Hayflickův limit, telomeráza
 68. Rozdíl mezi průměrnou a maximální délkou života. Vliv genu, teorie antagonistické pleiotropie, současné možnosti ovlivnění životním stylem: kalorická restrikce, fyzická aktivita, složení stravy.
 69. Metabolický syndrom a inzulínová rezistence – charakteristika, příčiny, důsledky, možné terapeutické ovlivnění
 70. Tvorba AGEs, interakce AGE-RAGE, terapeutické možnosti redukce tvorby/účinku AGEs
 71. Mechanizmus hyperglykémií indukovaného poškození tkání
 72. Karbonylový stres a jeho úloha v patogenezi dlouhodobých komplikací diabetu, aterosklerózy a renálního selhání
 73. Úloha LDL při vzniku aterosklerózy
 74. Úloha HDL při vzniku aterosklerózy – viz ot. 73
 75. Vysvětlete biochemické děje v počátečních fázích aterosklerózy – viz ot. 73
 76. Úloha monocytů/makrofágů, endotelu, buněk hladkého svalstva a T lymfocytů při vzniku aterosklerózy – viz ot. 73
 77. Pravidla sbalování bílkovin k dosažení nativní konformace
 78. Úloha chaperonů
  Úloha proteazomů
  Úloha lyzosomů
 79. Mechanizmus prionových onemocnění
 80. Příčiny patologické konformace bílkovin a klinické důsledky
 81. Stres endoplazmatického retikula buňky
 82. Metabolické změny v buňce při anoxii, ischemii a postischemické reperfuzi
 83. Excitotoxicita v patogenezi poruch CNS
 84. Obecné mechanizmy smrti nervových buněk při neurodegenerativních chorobách