Rezistence na antibiotika

Z WikiSkript

Selekce rezistentních kmenů po podávání ATB

Rezistence je odolnost mikroorganismů vůči působení antibiotika.

Rezistence primární[upravit | editovat zdroj]

Odpovídá geneticky podmíněné necitlivosti bakterií na dané antibiotikum bez ohledu na předchozí kontakt (aminoglykosidy v monoterapii nepůsobí na anaerobní infekce).

Rezistence sekundární[upravit | editovat zdroj]

Vzniká v průběhu terapie nebo následkem předchozího podávání antibiotika. V přítomnosti antibiotika se selektují rezistentní kmeny, které se nacházejí v každé velké bakteriální populaci. Rychlost rozvoje sekundární rezistence závisí na frekvenci mutací a na počtu bakterií s určitým stupněm rezistence.

Mezi sekundární rezistence řadíme i takové, které jsou zprostředkovány plazmidy. Častěji se s nimi setkáváme u G− bakterií. Genetický materiál může být přenesen a to buďto z jednoho mikroorganizmu na druhý konjugací, prostřednictvím bakteriofága transdukcí anebo transformací, kde dochází k přenosu genetické informace pomocí transpozomů mezi plazmidy navzájem nebo mezi plazmidem a chromozomem.

Rezistence pak můžeme dělit do dvou základních typů. Penicilinový typ (multiple step mutation) vzniká po dlouhodobém podávání některých antibiotik – např. penicilinu, chloramfenikolu, bacitracinu. Streptomycinový typ (one step mutation) s rychlým vznikem vysoce rezistentních kmenů je znám u streptomycinu, erytromycinu, linkomycinu, rifampicinu.

Obecné mechanizmy rezistence[upravit | editovat zdroj]

  • Omezená penetrace antibiotika do bakteriální buňky.
  • Změna cílové struktury – receptoru (např. chromozomálně zprostředkovaná rezistence Haemophilus influenzae, která podmiňuje změnu PBP proteinu).
  • Metabolické změny v bakteriální buňce, které zabrání účinku antibiotika na cílových strukturách.
  • Enzymatická inhibice nebo inaktivace antibiotika např. beta-laktamázy.
  • Efluxní pumpy – substrátově specifické transportní mechanizmy, vznikají zvýšenou expresí proteinů zevní membrány. Aktivně eliminují xenobiotika z bakteriální buňky. Některé odpovídají za zkříženou rezistenci (betalaktamy a fluorochinolony).
Mechanismy rezistence na antibiotika
Mechanismus rezistence na betalaktamy
Tab. č. 3 Přehled mechanizmů rezistence na nejčastěji používaná antibiotika
Antibiotikum Mechanizmy rezistence
Beta-laktamová

produkce beta-laktamáz

snížení permeability buněčné stěny

změna penicilin-vazebných proteinů

Aminoglykosidy a makrolidy

snížená vazebnost na ribozómy

snížení permeability buněčné stěny

produkce inaktivujících enzymů

Chloramfenikol

snížení vazebnosti na cílové ribozómy

snížení permeability buněčné stěny

zvýšení aktivity chloramfenikol-acetyltransferázy

Tetracykliny

snížený transport k ribozómům

aktivní buněčný eflux (vylučování antibiotika z buňky)

Chinolony

rezistence DNA-gyrázy

snížení permeability buněčné stěny

aktivní buněčný eflux

Sulfonamidy, Trimetoprim

rezistence syntetázy kyseliny listové

rezistence reduktázy kyseliny dihydrolistové

snížení permeability buněčné stěny

Zkřížená rezistence[upravit | editovat zdroj]

Současná necitlivost mikroorganizmů na antibiotika, která mají podobnou chemickou strukturu a stejný mechanizmus účinku.

Oboustranně zkřížený typ rezistence znamená, že rezistence na jedno antibiotikum znamená rezistenci i na antibiotikum druhé (penicilin G a V nebo tetracykliny navzájem). Jednostranně zkřížený typ rezistence znamená, že citlivost vůči jednomu typu může být zachována (stafylokoky rezistentní na penicilin G nemusí být rezistentní na methycilin, ale MRSA jsou zcela určitě rezistentní na penicilin G).

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Zdroj[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

  • VOTAVA, Miroslav, et al. Lékařská mikrobiologie obecná. 2. vydání. Brno : Neptun, 2005. ISBN 80-86850-00-5.
  • LINCOVÁ, Dagmar, et al. Základní a aplikovaná farmakologie. 1. vydání. GALÉN, 2002. ISBN 80-7262-168-8.
  • MARTÍNKOVÁ, Jiřina, et al. Farmakologie pro studenty zdravotnických oborů. 2. vydání. Praha : Grada, 2018. ISBN 978-80-271-0929-6.