Obratle

From WikiSkripta

(Redirected from Obratel)

Vertebra

Obratle (vertebrae) jsou kosti, ze kterých se skládá páteř. Navzájem jsou spojeny pevnými a zároveň pohyblivými spoji. Páteř člověka má celkem 33–34 obratlů.

Na každém obratli rozlišujeme:

 • Tělo (corpus vertebrae) – je obrácené dopředu. U krčních obratlů je tělo nízké a postupně se zvětšuje, takže u obratlů bederních jsou těla značně mohutná.
 • Oblouk (arcus vertebrae).
 • Výběžky (processus) – odstupují z obratlového oblouku. Je jich celkem sedm. Trnový výběžek (processus spinosus) míří dozadu a na zádech ho nahmatáme. Dva příčné výběžky (processus transversi) míří do stran a jsou na nich upevněny svaly a některá žebra. Dva páry kloubních výběžků míří nahoru a dolů a zajišťují pohyblivé spojení obratlů.

Připojení oblouku obratle k tělu obratle je zprostředkován strukturou nazývanou pedikl (pediculus arcus vertebrae). Oblouk tvoří s tělem obratle otvor nazývaný foramen vertebrale, kudy prochází mícha.

Typy obratlů[edit | edit source]

Podle uložení obratle na páteři rozlišujeme 5 typů obratlů:

 1. obratle krční (vertebrae cervicales) – rozlišujeme 7; C1–C7; C1 (atlas) a C2 (axis) mají svůj specifický tvar;
 2. obratle hrudní (vertebrae thoracicae) – rozlišujeme celkem 12; Th1–Th12 (T1–T12);
 3. obratle bederní (vertebrae lumbales) – rozlišujeme 5; L1–L5;
 4. obratle křížové (vertebrae sacrales) – proměnlivý počet 5-6; S1–S5(6); srůstají v kost křížovou (os sacrum);
 5. obratle kostrční (vertebrae coccygeae) – proměnlivý počet 4–5; Co1–Co4(5); Co3–Co4(5) srůstají a společně s Co1 a Co2 tvoří kostrč (os coccygis). Co1 a Co2 mohou být spojeny chrupavkou.

Každý typ obratle má svůj specifický tvar daný několika strukturálními charakteristikami.

Krční obratle[edit | edit source]

Sagitální řez páteřním kanálem

Obecná stavba krčního obratle platí pro C3–C7. Foramen vertebrale má trojúhelníkovitý tvar. Facies intervertebralis na kraniální a kaudální straně obratle mají podlouhlý elipsoidní tvar, na laterálních koncích zakončené vyvýšeninou uncus corporis vertebrae. Až na C2 (axis – čepovec) obsahují všechny uzavřený foramen transversarium, kudy probíhá arteria vertebralis, doprovázená 1–2 venae vertebrales. Processus transversus je utvořen z hlediska embryonálního vývoje zčásti zakrnělým žebrem a výběžkem oblouku obratle. Na tomto příčném výběžku identifikujeme tuberculum anterius a t. posterius. Trnový výběžek krčního obratle je rozeklaný, charakteristicky vypadající jako ocas vlaštovky. Ve střední části jsou pak processus articulares superiores et inferiores, které nesou facies articulares sup. et inf. C7 má typický výrazný trnový výběžek, který "prominuje" mezi ostatními obratli, od toho název C7 – vertebra prominens.

Atlas a axis (C1 a C2) se oproti obecné stavbě krčního obratle liší.

 • Atlas postrádá corpus vertebrae, tento je nahrazen předním obloukem. Pak tedy rozlišujeme arcus anterior a arcus posterior, které vybíhají až do tuberculum anterius et posterius. Foramen vertebrale má "džbánovitý" tvar a celý obratel je protažen do stran. Na laterálních stranách jsou uloženy massae laterales vytvářející komunikaci mezi předním a zadním obloukem C1 a nesou kraniálně facies articulares superiores et inferiores kaudálně. Na zadní straně, mediálně od foramen transversarium leží sulcus arteriae vertebralis. Na vnitřní straně předního oblouku leží fovea dentis, která artikuluje s dens axis na C2.
 • Axis na rozdíl od C1, C3–C7 nevytváří zcela uzavřené foramen transversarium. Facies atricularis superiores leží na těle čepovce laterálně a kloubní plošky jsou od sebe odděleny. Na ventrální straně těla vystupuje kraniálně dens axis, který "nahrazuje" tělo nosiče a artikuluje s fovea dentis nosiče.

Hrudní obratle[edit | edit source]

Hrudní obratle mají mohutnější tělo polokruhovitého tvaru, facies intervertebralis poloměsíčité. Processus transversi směřují dorso-laterálně a leží na nich přímo laterálně fovea costalis processus transversi pro kostovertebrální kloubní spojení. Laterálně na okraji těla obratle navazují nahoře i dole foveae costales superiores et inferiores kromě Th10–Th12 taktéž pro kostovertebrální kloubní spojení. Z processus articulares sup. et inf. vyčnívají facies art. sup. et inf. pro intervertebrální kloubní spojení. V mediální části se nachází foramen vertebrale kulovitého tvaru a dorsálně vyčnívá, na konci tupý, processus spinosus.

Bederní obratle[edit | edit source]

Lumbální obratle se vyznačují především svými mohutnými těly ledvinovitého tvaru. Foramen vertebrales, typického trojúhelníkového tvaru, kaudálním směrem snižují svůj obsah. U bederních obratlů nejsou přítomny příčné výběžky, ale processus costales, které jsou pozůstatky zakrnělých žeber a směřují laterálně, mírně dorsálně. Trnový výběžek lumbálních obratlů je mohutný, tupý a krátký. Mezi trnovým a kostálním výběžkem nalézáme ještě dva menší výběžky, processus accesories et mammilaries. V této oblasti kaudálně se nachází dolní artikulární výběžek s kloubními fasetami a kraniálně horní artikulární výběžek, taktéž s kloubními intervertebrálními fasetami v rovině téměř sagitální.

Křížové obratle[edit | edit source]

Sakrální obratle srůstají v kost křížovou (os sacrum). První křížový obratel S1 spolu s posledním obratlem lumbálním L5, který je ventrálním směrem nakloněn kaudálně, vytváří úhlovitý útvar, tzv. promontorium.

Kostrční obratle[edit | edit source]

Počet nejmenších obratlů v těle je 4–5, mohou společně srůstat a vytvářejí kostrč. Kostrč s kostí křížovou je spojena chrupavčitým kloubním spojením. Při pádu může dojít k vykloubení kostrče. Kostrč hraje důležitou roli při porodu, kdy extenzí zvýší rozměr diameter recta apertury pelvis z 9,5 cm na 11,5 cm.

Změny v počtu obratlů[edit | edit source]

Během embryonálního vývoje může dojít ke změnám počtu obratlů, především v oblasti bederní. Změna počtu obratlů probíhá v rozsahu ±1 a to následujícími jevy:

 1. Lumbalizace křížového obratle (+1 obratel).
 2. Sakralizace bederního obratle (−1 obratel).


Odkazy[edit | edit source]

Související články[edit | edit source]