Portál:Otázky z biologie a lékařské genetiky (1. LF UK, ZL)

Z WikiSkript

Stáhněte si vypracované zkouškové otázky z biologie a lékařské genetiky!
Stáhnout PDFStáhnout PDF
Nápověda:KnihyPoslední změny
Některé názvy otázek mohou být z technických důvodů pozměněny.

Seznam zkušebních otázek - zubní lékařství, 2. ročník viz též Aktuální seznam otázek na stránkách ÚBLG 1. LF UK a VFN

Vypracované otázky z biologie a lékařské genetiky

1. lékařská fakulta UK, obor Zubní lékařství

Obsah
  1. Genotyp a jeho variabilita, mutace a rekombinace
  2. Genová kontrola tvorby protilátek
  3. Prevence a časná diagnostika vrozených vad
  1. Genotyp a prostředí
  2. Mitóza, její regulace a poruchy
  3. Dědičnost a biologický význam krevně skupinových systémů
  1. Metody genetické analýzy v experimentu a lidské genetice
  2. Struktura a reprodukce bakterií, význam v medicíně
  3. Dědičnost a biologický význam Rh systému
  1. Základní zákony genetiky, Mendelovy pokusy
  2. Buněčný cyklus, jeho regulace a poruchy
  3. Hlavní histokompatibilitní komplex člověka
  1. Genealogická metoda
  2. DNA - stavba a funkce
  3. Imunokompetentní buňky
  1. Autosomálně dominantní dědičnost v pokusu a v rodokmenu, příklady znaků u člověka
  2. RNA - typy , stavba a funkce
  3. Genetická kontrola imunitní odpovědi
  1. Autosomálně recesivní dědičnost v pokusu a v rodokmenu, příklady znaků u člověka
  2. Struktura a funkce genu
  3. Transplantační zákony
  1. Dědičnost pohlavně vázaná v pokusu a rodokmenu, příklady znaků u člověka
  2. Replikace DNA
  3. Záchyt a prevence vrozených chromosomálních odchylek
  1. Multifaktoriální dědičnost
  2. Genetický kód
  3. Indikace chromosomálního vyšetření
  1. Multifaktoriálně dědičné znaky u člověka
  2. DNA sekvence proteinotvorné a neproteinotvorné
  3. Genetika transplantací,
   transplantační pravidla,
   histokompatibilitní systém
  1. Dědivost a význam jejího hodnocení v lékařství
  2. Translace proteinů
   Posttranslační úpravy proteinů
  3. Syndromy podmíněné aneuploidií autosomů
  1. Dihybridismus,
   Interakce nealelních genů,
   Polyhybridismus
  2. Transkripce a
   Posttranskripční úpravy RNA u eukaryot
  3. Mutagenní a
   teratogenní faktory životního prostředí
  1. Mnohotná alelie
  2. Genetické příčiny procesu stárnutí a smrti
  3. Cíle a úkoly lékařské genetiky
  1. Genová vazba
  2. Regulace genové funkce u prokaryot
  3. Prekoncepční prevence dědičných chorob a vad
  1. Genetické metody vazbové analýzy
  2. Genové mutace, typy a manifestace
  3. Příčiny vzniku nádorů,
   Kancerogeneze,
   Kancerogeny
  1. Crossing-over, jeho mechanismus a význam
  2. Regulace genové funkce u eukaryot
  3. Skrínink dědičných chorob
  1. Molekulární podstata dědičných chorob
  2. Somatické a gametické chromosomální aberace
  3. Genetická konzultace a její význam
  1. Hemoglobiny a jejich dědičnost
  2. Mutageny a mutageneze,
   Testování mutagenních účinků
  3. Charakteristika nádorového bujení
  1. Mimochromosomová dědičnost,
   nemendelovská dědičnost
  2. Reparační mechanismy nukleových kyselin
  3. Etické a právní aspekty lékařské genetiky
  1. Význam a struktura chromosomů eukaryot
  2. Dědičné poruchy metabolismu
  3. Populace z genetického hlediska,
   C-H-W rovnováha
  1. Populační polymorfismy a jejich příčiny
  2. Metody analýzy nukleových kyselin
  3. Chromosomové aberace v etiologii neoplázií
  1. Inbred, příbuzenské sňatky a jejich rizika
  2. Počet chromosomů
   Typy chromosomů
   Metody chromosomálního vyšetření
  3. Ontogeneze pohlaví u savců, poruchy
  1. Prenatální diagnostika dědičných chorob a vad
  2. Transkripce a
   Posttranskripční úpravy RNA u prokaryot
  3. Teratogeneze, teratogeny
  1. Malé populace
   Genetický drift, význam pro evoluci
  2. Hemoglobinopatie
  3. Vrozené vývojové vady člověka, příklady, rozdělení podle příčin
  1. Meióza, její regulace a poruchy
  2. Konjugace, transformace, transdukce
  3. Reparační mechanismy organismu a jejich genetická kontrola
  1. Gametogeneze
  2. Přímá diagnostika dědičných chorob analýzou nukleových kyselin
   Nepřímá diagnostika dědičných chorob analýzou NK
  3. Příčiny vzniku chromosomálních aberací
  1. Genealogická metoda
  2. Význam a struktura chromosomů prokaryot
  3. Prenatální diagnostika dědičných chorob a vad
  1. Karyotyp člověka,
   metody jeho vyšetření
  2. Struktura a funkce eukaryotní buňky
  3. Charakteristika nádorově transformovaných buněk
  1. Odchylky v počtu chromosomů, příčiny a klinické projevy
  2. Přenos signálů v buňkách
  3. Nádory s familiárním výskytem
  1. Syndromy podmíněné aneuploidií gonosomů
  2. Tumor supresorové geny
  3. Struktura a funkce prokaryot
  1. Strukturní přestavby chromosomů
  2. Protoonkogeny, onkogeny
  3. Kultivace buněak a tkání in vitro, význam v medicíně
  1. Chromosomální determinace pohlaví
  2. Genetické regulace v mnohobuněčných organismech
  3. Prenatální skríning vrozených vad
{{{1}}}