Průvodce:Zkouškové otázky z farmakologie (LF HK)

Z WikiSkript

A. Obecná farmakologie[upravit | editovat zdroj]

1. Informace o léčivech – SPC, AISLP, lékopis a další informační zdroje

2. Specifický vs. nespecifický mechanismus účinku léčiv; enzymy, transportéry a iontové kanály jako cílové struktury účinků léčiv

3. Receptory v užším smyslu jako cílové struktury účinku léčiv a jejich typy dle transdukce signálu

4. Antagonismus léčiv

5. Vztah dávka-účinek

6. Průnik látek přes biologickou membránu, absorpce léčiv

7. Cesty podání léčiv, lokální podání léčiv a příslušné lékové formy

8. Lékové formy pro systémové podání léčiv – generace a přehled vlastností

9. Distribuce léčiv

10. Biotransformace léčiv

11. Enzymová indukce a inhibice léčiv

12. Exkrece léčiv

13. Farmakokinetické parametry (Vd; Cl; t½ ; AUC)

14. Biologická dostupnost léčiv; bioekvivalence

15. Farmakokinetika jednorázového a opakovaného podání

16. Kombinace léčiv

17. Opakované podání léčiv

18. Principy dávkování léčiv a typy dávek, farmakogenetika a monitorování účinku léčiv

19. Nežádoucí účinky – typ A, B a C

20. Nežádoucí účinky – typ D (mutagenní, teratogenní, kancerogenní) a E

21. Účinky toxické, indikace, kontraindikace

22. Farmakoterapie u dětí a ve stáří

23. Farmakoterapie v graviditě a laktaci

24. Léková závislost – obecné aspekty a charakteristika závislosti na kanabinoidech, opioidech a stimulanciích

25. Lékové interakce

26. Preklinické zkoušení léčiv, zkoušky na toxicitu, ED50, LD50, TI

27. Klinické hodnocení léčiv

28. Základy terapie intoxikací – obecné postupy a specifická antidota

B. Speciální farmakologie - přehledové otázky[upravit | editovat zdroj]

1. Vegetativní systém: anatomie, funkce, neurotransmitery, receptory

2. Základní účinky sympatiku a parasympatiku v cílových tkáních a orgánech

3. Rozdělení sympatomimetik

4. Neselektivní alfa a beta sympatomimetika

5. Beta-sympatomimetika

6. Alfa –sympatomimetika

7. Nepřímo působící sympatomimetika

8. Alfa sympatolytika a nepřímá sympatolytika

9. Beta-sympatolytika

10. Přímá parasympatomimetika

11. Nepřímo působící parasympatomimetika

12. Parasympatolytika

13. Lokální anestetika: základní vlastnosti; typy lokální anestezie, NÚ

14. Celková anestetika – obecné aspekty a přehled léčiv; léčiva užívaná k premedikaci

15. Histamin, antihistaminika

16. Antiepileptika

17. Léčiva úzkostných poruch, anxiolytika

18. Hypnotika a sedativa

19. Typická antipsychotika

20. Atypická antipsychotika

21. Antidepresiva

22. Antiparkinsonika

23. Psychostimulancia a psychotomimetika (halucinogeny)

24. Opioidní analgetika a jejich antagonisté

25. Nesteroidní protizánětlivé látky

26. Diuretika

27. Látky užívané při srdečním selhání

28. Léčiva užívaná při angině pectoris

29. Základní skupiny antiarytmik

30. Antihypertenziva

31. Látky ovlivňující renin-angiotenzinový systém

32. Hypolipidemika

33. Antiastmatika

34. Antiagregancia

35. Antikoagulancia

36. Léčiva používaná při gastroduodenální vředové chorobě

37. Látky ovlivňující motilitu trávicího ústrojí (laxativa, antidiarhoika a prokinetika)

38. Hormony pankreatu

39. Perorální antidiabetika

40. Hormony štítné žlázy, léčba hypo a hyperfunkce štítné žlázy

41. Pohlavní hormony

42. Hormony kůry nadledvinek, mineralokortikoidy a léčiva ovlivňující jejich funkci

43. Léčiva ovlivňující kostní homeostázu

44. Antibiotika: obecné aspekty - mechanizmy účinku, rezistence, MIC, MBC atd.

45. Peniciliny

46. Cefalosporiny

47. Makrolidy a příbuzná antibiotika

48. Aminoglykosidy

49. Sulfonamidy

50. Antituberkulotika

51. Antimykotika

52. Antivirová chemoterapie – obecné aspekty a přehled skupin; léčiva proti herpetickým virům

53. Myorelaxancia

54. Cytostatika (antineoplastické látky) – obecné aspekty a přehled hlavních skupin a léčiv

55. Střevní protizánětlivé látky a antihemoroidalia

56. Thymoprofylaktika a léčiva bipolární poruchy

57. Blokátory kalciových kanálů

C. Prototypová léčiva a podrobněji zaměřené otázky[upravit | editovat zdroj]

1. Ethanol; účinky, kinetika, abúzus a závislost

2. Zolpidem, flunitrazepam

3. Diazepam

4. Nitrožilní celková anestetika

5. Kokain, amfetaminy

6. Chlorpromazin, haloperidol

7. Olanzapin, klozapin, risperidon

8. Inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI)

9. Thymoprofylaktika a léčiva bipolární poruchy

10. Morfin, naloxon

11. Pethidin, kodein, tramadol

12. Fentanyl, pentazocin, buprenorfin

13. Kyselina acetylsalicylová

14. Ibuprofen a diklofenak

15. Koxiby a nimesulid

16. Paracetamol

17. Acetylcholin

18. Nikotin

19. Atropin

20. Adrenalin a noradrenalin

21. Aldosteron, antagonisté aldosteronu

22. Furosemid

23. Hydrochlorothiazid a indapamid

24. Nitráty

25. Propranolol, metoprolol, karvediol

26. Verapamil a diltiazem

27. Dihydropyridinové blokátory kalciových kanálů

28. Amiodaron, sotalol a propafenon

29. d-tubokurarin, suxamethonium

30. Alergie a její terapie

31. Heparin a nízkomolekulární hepariny

32. Warfarin

33. Fibrinolytika, antifibrinolytika a antianemika

34. Antitusika, expektorancia

35. Beta-2 mimetika

36. Prednizon a dexametazon

37. Terapie obezity, anabolické steroidy

38. Insulinová analoga

39. Penicilin V a G

40. Amoxicilin

41. Klaritromycin a azitromycin

42. Doxycyklin

43. Kotrimoxazol

44. Norfloxacin a ciprofoloxacin

45. Vankomycin, imipenem a klindamycin

46. Metronidazol, chloramfenikol a antibiotika pro lokální podání

47. Aciklovir a flukonazol

48. Lidokain, trimekain a prokain

49. Fenytoin, karbamazepin a lamotrigin

50. Perorální antidiabetika – sekretagoga

51. Metformin, exenatid, sitagliptin

52. Neostigmin, trimedoxim

53. Intoxikace organofosfáty a její léčba

54. Léčba glaukomu, miotika a mydriatika

55. Uterotonika, tokolytika

56. Kontraceptiva

57. Imunosupresiva, imunostimulancia

58. Projímadla, obstipancia

59. Látky ovlivňující nauzeu a zvracení

60. Střevní protizánětlivé látky a antihemoroidalia

61. Terapie migrény

62. Digoxin

63. Omeprazol, ranitidin

64. Kaptopril, perindopril

65. Statiny

66. Paklitaxel, doxorubicin a tamoxifen

67. Cisplatina, cyklofosfamid a methotrexát

68. Bevacizumab, trastuzumab a imatinib