Nutriční, chemické a fyzikální příčiny patologických stavů

Z WikiSkript

Nutriční příčiny patologických stavů[upravit | editovat zdroj]

Obezita[upravit | editovat zdroj]

 • obezita (otylost) je nepřiměřeně vysoká tělesná hmotnost vzhledem k výšce a tělesné konstituci daného jedince s nadměrnou přítomností tukové tkáně v organismu
 • v rozvinutých zemích představuje jednu z hlavních civilizačních chorob – prakticky epidemie
 • dá se hodnotit řadou metod
 • nejčastěji se používá hodnocení body mass index (BMI) – vydělíme hmotnost jedince druhou mocninou jeho výšky
  • hodnoty 18,5-25 představují ideální hmotnost
  • hodnoty 25-30 je nadváha
  • nad hodnotu 30 je obezita
 • Vitamin D
  další možností je určování poměru obvodu pasu a boků či měření tloušťky kožních laloků

etiopatogeneze[upravit | editovat zdroj]

 • vzniká v důsledku nerovnováhy mezi příjmem a výdejem energie – často přejídání, sedavý způsob života, nevhodné složení stravy (příliš mnoho cukrů)
 • vznik bývá multifaktoriální → vzájemná interakce „obezitogenního“ prostředí s geny přispívajícími ke vzniku obezity (obezitogenní geny) a s geny, které před obezitou chrání (leptogenní geny)
  • např. přítomnost některých nutrientů v potravě může měnit expresi těchto genů
  • známe stovky genů, jejichž polymorfismy vedou k predispozici k obezitě
 • bez zvýšeného příjmu kalorií se obezita ani v případě genetické predispozice neprojeví
 • vzácně může být příčinou obezity mutace jednoho genu
  • patří sem:
   • kongenitální deficit leptinu
    • projevy: obezita, mentální retardace, dysmorfie, vývojové vady
   • mutace genu pro leptinový receptor
    • leptinový receptor v tukové tkáni zprostředkovává přímé inhibiční působení leptinu na syntézu TAG
    • manifestuje se obezitou, centrálním hypogonadismem, sníženou sekrecí růstového hormonu a tyreotropinu
 • obezita často výrazně zhoršuje prognózu pacientů s familiární hypercholesterolémií
  • kvůli deficitu LDL se přebytečný cholesterol ukládá do cév, následně vzniká ateroskleróza a kardiovaskulární komplikace (infarkt ve 20 letech)
Obezita

morfologické změny[upravit | editovat zdroj]

 • zvýšené množství tukové tkáně je zejména v podkoží, ale i viscerálně
 • rozdělení:
  • centrální (viscerální) obezita
   • dominantně zmnožená tuková tkáň v oblasti trupu a dutině břišní (v mezenteriu a kolem nitrobřišních orgánů)
   • častěji vzniká u mužů
   • má prokazatelně vyšší spojitost s rozvojem metabolických a kardiovaskulárních komplikací
  • gynoidní (gluteofemorální) obezita
   • zmnožení tukové tkáně v oblasti hýždí a stehen
   • častější u žen, méně riziková z hlediska rozvoje komplikací (v lehké formě)

komplikace[upravit | editovat zdroj]

 • zvýšená sekrece inzulinu (hyperinzulinémie) a periferní inzulinová rezistence jako následek poklesu citlivosti buněk na působení inzulinu
  • hyperglykémie postupně vede k rozvoji DM II.
 • hyperinzulinémie u obézních vede k retenci sodíku a zvýšení objemu cirkulující krve, ke zvýšené sekreci noradrenalinu a proliferaci hladkosvalových buněk ve stěně cév
 • viscerální tuk produkuje adipokiny, které způsobují u pacientů s centrální obezitou dysfunkci endotelu a zánět
  • vede to k rozvoji aterosklerózy a kardiovaskulárních komplikací
 • může se rozvinout poškození jater –  vzniká nealkoholová steatóza jater (NAFLD, non-alcoholic fatty liver disease), která se může progredovat do jaterní fibrózy až cirhózy
 • zvýšená sekrece cholesterolu do žluči zvyšuje riziko vzniku konkrementů (cholelitiáza)
 • vysoká obezita vede k syndromu hypoventilace, která vede k retenci oxidu uhličitého (hyperkapnie) s denní hypersomnolencí (Pickwickův syndrom)
 • dlouhodobá hypoxie vede k polycytémii a rozvoji plicní hypertenze, což může vést k pravostrannému srdečnímu selhávání
 • obézní lidé mají vyšší riziko degenerativních změn větších kloubů – artróza (osteoartritida)
 • obézní lidé mají větší riziko některých typů nádorů
Malnutrice

Malnutrice[upravit | editovat zdroj]

 • podvýživa označuje patologické změny v organismu v důsledku nedostatečné výživy
 • nedostatečná výživa může být způsobena nedostatečným příjmem živin
 • kachexie je stav, kdy dojde k výraznému zhubnutí až celkovému zchátrání organismu
  • nejčastěji vzniká u pacientů se zhoubnými nádory
  • pokud při kachexii dojde zároveň k metabolickému rozvratu, tak se to označuje pojmem marasmus
 • hmotnost těla může výrazně poklesnout
  • nejdříve se spotřebuje podkožní i centrální tuk
  • poté úbytek svaloviny, atrofie vnitřních orgánů (játra, slezina, ledviny, plíce, srdce)
  • relativně zachovalé zůstává CNS a gonády
 • v důsledku hladovění vznikají hypoproteinemické edémy a osteoporóza
 • kwashiorkor – speciální forma malnutrice zejména u dětí v tropických oblastech (nedostatek proteinů v potravě vede k zástavě růstu, úbytku svaloviny, zvětšení jater, ascitu, otokům, depigmentaci kůže, průjmům a psychickým změnám – apatie)

Avitaminózy a hypervitaminózy[upravit | editovat zdroj]

Vitamin A (retinol)[upravit | editovat zdroj]

 • je deponován v jaterních buňkách
 • funkce: udržování správné funkce epitelů, světločivných elementů sítnice a normální růst kostí
 • zdroj: beta-karoten z rostlin
 • nedostatek je vzácný (např. u malabsorpčních syndromů)
 • avitaminóza vitaminu A – vznikají:
  • změny diferenciace epitelů (včetně dlaždicové metaplazie epitelů): spojivka, rohovka, bronchy a trachea, vývody pankreatu, urotel
   • změny na očích zahrnují suchou a šupinatou spojivku (xeroftalmie), hyperkeratózu rohovek (Bitotovy skvrny), při vážných případech ulcerace a keratomalacie rohovky
   • na kůži dochází k papulózním změnám kůže – vzhled ropuchy (frynoderma)
  • náchylnost k infekcím dýchacích cest, infekcím ledvin a vzniku konkrementů
  • snížení funkce světločivných elementů sítnice → šeroslepost
 • hypervitaminóza vitaminu A
  • akutní projevy v případě jednorázového požití velké dávky
   • neurologické příznaky (bolesti hlavy, zvracení, edém očních papil) – může připomínat nitrolební hypertenzi
  • chronická toxicita
   • neurologické příznaky (bolesti hlavy, poruchy zraku)
   • bolesti kostí způsobené zvýšeným odbouráváním zvýšenou aktivitou osteoklastů
   • postižení kůže (záněty a praskliny ústních koutků, zhrubění vlasů)
   • hepatomegalie, hyperkarotenémie se žlutým zbarvením kůže
Křivice

Vitamin D (kalcitriol)[upravit | editovat zdroj]

 • asi 80 % vzniká v kůži působením slunečního záření z provitaminu 7-dehydrocholesterolu
 • zbylých 20 % získáváme z potravy
 • avitaminóza vitaminu D – vede v dětství ke křivici, v dospělosti k osteomalacii
  • křivice (rachitida)
   • projeví se mezi 6. měsícem a 2. rokem života
   • příznaky:
    • typický znak je kraniotabes – drobná, okrouhlá, neosifikovaná ložiska kostí lebky, vymizí kolem 1. roku
    • kvůli tlaku podložky na měkké okcipitální kosti má lebka čtyřhranný tvar (caput quadratum)
    • pozorujeme Harrisonovy rýhy na spodním okraji hrudníku (po vtahování žeber při vdechování)
    • rachitický růženec – deformity na přední části hrudníků kvůli nadměrnému růstu žeberních chrupavek
    • ptačí hrudník (pectus carinatum)
    • genua vara (nohy do O)
    • genua valga (nohy do X)
    • hyperlordóza bederní páteře
    • osteomalacie – je charakterizována lokálními poruchami mineralizace osteoidu
     • typický je výskyt zlomenin při minimálních mechanických silách, vznikají neúplné zlomeniny
     • pozorujeme přítomnost Looserových zón (nepravé zlomeniny na oslabených místech kostí)
 • hypervitaminóza vitaminu D
  • vede ke zvýšenému vstřebávání vápníku a fosfátů ve střevě s náchylností ke vzniku konkrementů ve vývodných cestách močových
  • hrozí metastatická kalcifikace (hlavně v ledvinách, žaludku a plicích)
  • hyperkalcémie i hyperfosfatémie je provázena zvýšenou resorpcí z kostí → může vzniknout osteoporóza

Vitamin E (alfa-tokoferol)[upravit | editovat zdroj]

 • je vzácná
 • když se vyskytne, tak většinou souvisí s chorobami ovlivňujícími jeho vstřebávání či transport (cystická fibróza)
 • hypovitaminóza vitaminu E
  • vede k degeneraci neuronů zadních míšních provazců a degeneraci myelinu v axonech periferních nervů → kosterní svalstvo může být postiženo denervační atrofií
  • oční sítnice může být postižena degenerací pigmentu
  • erytrocyty mají kratší životnost

Vitamin K[upravit | editovat zdroj]

 • získáváme jej z potravy a je produkovaný endogenně normální střevní mikroflórou (mikrobiom)
 • účastní se syntézy některých koagulačních faktorů (II, VIII, IX, X)
 • hypovitaminóza vitaminu K
Vitaminy

Vitamin B1 (thiamin)[upravit | editovat zdroj]

 • hypovitaminóza vitaminu B1
  • velmi vzácná
  • dříve v JV Asii kvůli loupané rýži
  • nyní občas u chronických alkoholiků
  • následkem je nemoc beri-beri, která se projevuje ve 3 formách:
   • suchá beri-beri – postižení periferních nervů (demyelinizace a rozpad axonů) → slabost, parestézie, ztráta citlivosti
   • vlhká beri-beri – dilatace periferních cév s možným přetížením srdce a srdečním selháváním, srdce může být až kulovité s dilatacemi všech 4 oddílů
   • mozková beri-beri – ložiska hemoragií v oblasti corpora mammillaria, periakveduktální šedi a v hypotalamu
  • akutní deficit vitaminu B1 v CNS vede ke vzniku Wernickeho encefalopatie (náhlá zmatenost, abnormální oční pohyby až kóma)
  • chronický deficit vitaminu B1 v CNSKorsakovův syndrom (progresivní demence s poruchami paměti a konfabulancemi)

Vitamin B2 (riboflavin)[upravit | editovat zdroj]

 • mírný nedostatek vede k zánětům a trhlinám ústních koutků (anguli infectiosi)
 • výrazný nedostatek je vzácný (např. u chronických alkoholiků)
  • projevy: vaskularizace rohovky, může vzniknout konjunktivitida, intersticiální keratitida a následně vředy rohovky, glositida s červeným lesklým jazykem v důsledku atrofie sliznice
Vitamin B

Vitamin B3 (niacin, kys. nikotinová)[upravit | editovat zdroj]

 • deficit je vzácný (může být přítomen v oblastech, kde hlavní složku potravy tvoří kukuřice)
 • další zdroj B3 je endogenní tvorba z tryptofanu – proto může nastat deficit při nedostatku v potravě
 • avitaminóza vitaminu B3 → pelagra – charakteristická třemi „d“
  • projevy:
   • dermatitida – zejména na slunci exponovaných místech se projevuje erytém a chronická dermatitida
   • diarrhea – kvůli postižení sliznice GIT se může objevit průjem
   • demence – vzniká v důsledku degenerace mozkových neuronů, dále mohou degenerovat i míšní neurony s následnou ataxií, zrakovými a sluchovými poruchami

Vitamín B12 (cyanokobalamin) a foláty (kyselina listová)[upravit | editovat zdroj]

 • jsou nezbytné pro syntézu DNA
 • jejich nedostatek se projeví zejména ve tkáních s intenzivním dělením buněk (kostní dřeň, střevní epitel)
 • vitamin B12 je navíc důležitý pro udržování myelinizace zadních a postranních míšních provazců
 • nedostatek je relativně častý
  • nedostatek vitaminu B12 (jedná se o běžnou složku živočišných proteinů)
   • objevuje se u vegetariánů, u infestace rybí tasemnicí a po částečných resekcích ilea (Crohnova choroba, syndrom slepé kličky)
   • pro vstřebávání je důležitý vnitřní faktor produkovaný parietálními buňkami žaludku
   • častou příčinou deficitu je chronická atrofická gastritida a resekce žaludku
  • nedostatek kyseliny listové
   • kyselina listová je důležitá pro vývoj CNS – při nedostatku se objevují rozštěpy neurální trubice
  • nedostatek obou vitaminů
 • projevy: makrocytární anémie, charakteristické změny na jazyku (Hunterova glositida) a demyelinizace míchy (subakutní kombinovaná míšní degenerace)

Vitamin C (kyselina askorbová)[upravit | editovat zdroj]

 • lidé nejsou vitamin C schopni syntetizovat – musí být kompletně dodáván potravou
 • je nezbytný pro správnou syntézu kolagenních vláken (při jeho nedostatku jsou příliš tenká)
 • avitaminóza vitaminu Cskorbut (kurděje)
  • nejčastěji se vyskytuje v dětství a pak znovu ve stáří
  • projevuje se krvácivostí – kožní fluorescence, ekchymózy, krvácení do kloubů (hemarthros), subperiostální hematomy, dále otoky dásní a krvácení z dásní, vypadávání zubů
  • v dětství se projeví navíc poruchou růstu dlouhých kostí – porucha tvorby osteoidu bez poruchy jeho mineralizace (odlišnost skorbutu od rachitidy), postihuje rostoucí dlouhé i ploché kosti, v oblasti hrudníku se objevuje tzv. skorbutový růženec
Scorbut (kurděje)

Minerální látky a stopové prvky[upravit | editovat zdroj]

železo[upravit | editovat zdroj]

 • nedostatek: mikrocytární hypochromní anemie
 • při nadbytku: hemosideróza

vápník[upravit | editovat zdroj]

 • nedostatek: osteoporóza
 • nadbytek: kalcifikace měkkých tkání

fosfor[upravit | editovat zdroj]

 • nedostatek: rachitida, osteomalacie

měď[upravit | editovat zdroj]

 • nedostatek: neurologické deficity, anémie, retardace růstu
 • při nadbytku: Wilsonova choroba

jód[upravit | editovat zdroj]

 • nedostatek: struma štítné žlázy a hypotyreóza, kretenismus

zinek[upravit | editovat zdroj]

 • nedostatek: plešatost, neplodnost, retardace růstu

selen[upravit | editovat zdroj]

fluor[upravit | editovat zdroj]

 • nedostatek: zubní kaz

mangan[upravit | editovat zdroj]

 • nedostatek: porucha vývoje a růstu kostí

molybden[upravit | editovat zdroj]

 • nedostatek: neurologické změny

Chemické příčiny patologických stavů[upravit | editovat zdroj]

Kouření

Kouření tabáku[upravit | editovat zdroj]

 • jedna z nejběžnějších příčin vysoké morbidity a mortality, které je možno předejít
 • kouření tabáku je prokázaným faktorem v rozvoji významných lidských chorob:
  • hypertenze a ateroskleróza → významný rizikový faktor pro akceleraci kornatění zejména koronárních tepen (asi v důsledku zvýšené agregace destiček k endotelu)
  • nádory plic a další malignity → karcinom plic představuje jednu z nejrozvinutějších malignit v rozvin. zemích
  • kromě karcinomu plic se kouření podílí na rozvoji maligních nádorů horní části trávicí a dýchací soustavy (dlaždicobuněčné karcinomy – ret, sliznice dutiny ústní, jazyk, hrtan), vývodných cest močových (karcinomy urotelu – pánvičky, močovody, močový měchýř) a pankreatu
  • chronická obstrukční plicní porucha (CHOPN)
  • diabetes mellitus II. typu → pravděpodobně se podílí nikotinem indukovaná inzulinová rezistence či indukce apoptózy ß-buněk Langerhansových ostrůvků pankreatu
  • Bürgerova choroba (trombangiitis obliterans)→ zánětlivé onemocnění cév dolních i horních končetin u mužů před 40. rokem věku
  • při kouření v těhotenství hrozí intrauterinní růstové restrikce
  • často jsou prezentovány „černé plíce kuřáka“ – kouření ale nemá s antrakotickou pigmentací plic nic společného
Alkohol

Alkohol[upravit | editovat zdroj]

 • alkoholismus je definován jako pití takového množství etylalkoholu, které vede k sociálnímu, psychickému a fyzickému poškození jednotlivce
 • dle WHO je rizikové množství 20-40 g čistého etanolu denně u žen, 40-60 g u mužů
  • 20 g alkoholu odpovídá půllitr piva nebo 2 deci vína
 • alkohol je metabolizován v játrech alkoholdehydrogenázou na acetaldehyd, který je zodpovědný za toxické účinky
 • akutní účinky alkoholu:
  • ebrieta – množství alkoholu do 1 promile = podnapilost, nad 1 promile opilost
  • akutní gastritida se zvracením a vznikem žaludečních vředů
  • akutní ezofagitida
  • akutní pankreatitida
 • chronický alkoholismus poškozuje řadu orgánů:
  • játra → alkoholická chronická choroba jater včetně alkoholické cirhózy představuje zásadní a nejčastější následek chronického alkoholismu
   • přestavba architektoniky jater vede ke vzniku portální hypertenze
   • v terénu alkoholické cirhózy se může rozvinout maligní nádor – hepatocelulární karcinom
  • pankreas
   • u alkoholiků je zvýšený výskyt akutní pankreatitidy → může exacerbovat do akutní hemoragické pankreatitidy
   • chronická pankreatitida je predispozicí k rozvoji karcinomu pankreatu
  • GIT – riziko častějšího výskytu vředové choroby gastroduodena, kongestivní gastropatie a jícnových varixů
  • CNS → rozvoj Wernicke-Korsakovova syndromu, mozková atrofie, mozečková degenerace a periferní neuropatie
  • kardiovaskulární systém → zvýšené riziko dilatované kardiomyopatie
  • endokrinní systém → v důsledku nižší schopnosti postižených jater odbourávat estrogeny dochází k atrofii varlat a gynekomastii s následnou feminizací, ztrátou libida a impotenci
  • hematopoetický systém → sekundární megaloblastová anémie (z důvodu nedostatku kyseliny listové ve stravě alkoholiků a z důvodu přímé interference etanolu a kyseliny listové)
  • imunitní systém
   • komplexní změny v oslabeném imunitním systému
   • změny ve střevním mikrobiomu, ovlivnění funkcí cilií respiračního epitelu
   • pokles funkce imunitních buněk – např. alveolárních makrofágů a neutrofilů – tzv. alkoholická pneumonie

Otrava oxidem uhelnatým[upravit | editovat zdroj]

 • úmyslně např. při sebevražedné otravě výfukovými plyny, nebo z důvodu neúplného hoření fosilních paliv
 • při pitvě mají orgány jasně červenou barvu

Intoxikace organickými rozpouštědly[upravit | editovat zdroj]

 • etylenglykol → v nemrznoucí směsi, způsobuje akutní tubulární nekrózu v ledvinách
 • chloroformnekróza a steatóza jater
 • metanol → nekróza buněk sítnice s následnou degenerací optického nervu, smrt
 • benzen → poškozuje krvetvornou kostní dřeň, zvyšuje riziko leukémií a lymfomu typu plazmocytárního myelomu, může vést k aplastické anémii
 • organofosfátové insekticidy – způsobují inhibici acetylcholinesterázy
 • kyseliny a zásady → kyseliny způsobují koagulační nekrózu, zásady kolikvační nekrózu (nebezpečnější)
 • těžké kovy
 • olovo
  • nervový systém: encefalopatie, otoky mozku u dětí, u dospělých demyelinizační neuropatie periferních motorických nervů
  • hematopoetický systém: makrocytární hypochromní anemie s bazofilní tečkovitou pigmentací erytrocytů
  • v ledvinách působí toxicky na epitelie proximálních tubulů → nefropatie
  • v GIT se projeví kolikovitými bolestmi břicha, šedočerné zbarvení dásní
 • arsen, nikl → zvýšené riziko rozvoje karcinomů kůže, plic a dutiny ústní
 • rtuť → poškozuje ledviny (nekróza epitelu proximálních tubulů) a CNS (mozková a mozečková atrofie s poškozením zejména granulární vrstvy mozečku

Fyzikální příčiny patologických stavů[upravit | editovat zdroj]

Popálenina

Termické poškození[upravit | editovat zdroj]

 • celkové působení chladu:
  • zpomalení krevního oběhu, zmatenost, svalové křeče
  • při poklesu teploty těla pod 28°C nastává koma
  • příčinou smrti bývá náhlá srdeční zástava z důvodu arytmie
 • místní působení chladu:
  • omrzliny způsobené vazokonstrikcí, krystalizace vody v tkáních
  • poškození endotelu → zvýšená permeabilita a možnost vzniku trombóz
  • při opětovném zahřátí může dojít k edému s tvorbou puchýřů
 • působení vysoké teploty:
  • úpal → následek celkového přehřátí organismu, dochází ke ztrátám iontů a vody
   • v těžkých případech rozpad příčně kosterního svalstva (rhabdomyolýza) a hemolýza s šokem, horečka
  • úžeh → následek působení slunečního záření na nekrytou hlavu
   • může vyvolat poruchy krevního oběhu mozku s rozvojem mozkového edému, hlavně teplota a bolesti hlavy
  • popáleniny (combustiones) → následek lokálního působení vysoké teploty na kůži
   • při popáleninách velké plochy hrozí rozvoj popáleninového šoku (v důsledku ztrát plazmy a hemokoncentrace)
   • možnost vniku infekce a rozvoj sepse
   • rozlišujeme 4 stupně popálenin:
    • 1. stupeň → erytém
    • 2. stupeň → nekróza povrchových vrstev epidermis, intersticiální edém, subepidermální puchýře
    • 3. stupeň → kompletní nekróza epidermis a koria
    • 4. stupeň → zuhelnatění tkáně, nekróza podkožních tkání
  • vdechnutí horkého vzduchu → nekróza epitelu dýchacích cest, při přežití dojde k rozvoji syndromu respirační tísně v důsledku nekrózy epitelu distálních dýchacích cest (ARDS)

Poškození elektrickým proudem[upravit | editovat zdroj]

 • celkové následky → elektrická dysfunkce převodního systému s následnou smrtí v důsledku komorové fibrilace
 • lokální následky ve formě popálenin

Poškození tlakem[upravit | editovat zdroj]

 • změny atmosférického tlaku působí na organismus odlišným mechanismem v závislosti na tom, zda je změna pomalá nebo rychlá
 • při pomalém snížení atmosférického tlaku (např. výstup do hor) dochází k tzv. výškové nemoci
  • může se objevit edém plic, vazodilatace a selhávání pravého srdce
  • kompenzační mechanismus: sekundární polyglobulie (zmnožení erytrocytů)
 • náhlé snížení atmosférického tlaku (dekomprese)
  • vede k uvolnění dusíku, který byl v důsledku vysokého tlaku rozpuštěn v plazmě a tuku, to může vést k tvorbě bublinek v cirkulaci (poškozují zejména CNS)
  • v případě náhlého výstupu potápěče z hloubky = dekompresní (kesonová) nemoc

Mechanické poškození[upravit | editovat zdroj]

 • rána (vulnus) je porušení souvislosti kůže, sliznice či jiné tkáně
 • podle typu poškození dělíme na několik typů:
  • abraze (oděrka) – plošné poškození epidermis bez poškození dermis, hojí se rychle přerůstáním epidermis z okrajů
  • lacerace (roztržení) – následek natažení tkáně, na kůži se projevuje nepravidelně klikatou ránou s rozestouplými okraji
  • kontuze (zhmoždění) – vzniká tupým poraněním, převládá hemoragické prosáknutí tkáně z roztržení kapilár s obrazem krevního výronu
  • řezná rána (vulnus scissum) – vzniká tlakem a tahem ostrého předmětu, hladké okraje
  • sečná rána (vulnus sectum) – vzniká dopadem ostrého předmětu, mohou být poškozeny i hlubší struktury
  • bodná rána (vulnus punctum) – vzniká průnikem ostrého předmětu do hloubky těla, je zde riziko poškození hlubokých struktur a orgánů a zanesení infekce
  • rána kousnutím (vulnus morsum) – napodobuje bodnou či zhmožděnou ránu, často dochází k infekci a špatnému hojení rány
  • střelná rána (vulnus sclopetarium) – rozeznáváme vstřel (malý kulovitý defekt na kůži), dále střelný kanál a výstřel, který bývá větší a nepravidelný

Poškození zářením[upravit | editovat zdroj]

 • ionizační záření
  • souhrnné označení pro záření, jehož kvanta mají dostatečnou energii pro ionizaci atomů nebo molekul látky, kterou procházejí
  • ionizační záření působí na buňky 3 mechanismy:
   • somatický účinek, který vede k náhlé smrti buněk
   • genetické poškození, které vede k mutacím s následným přenosem na další generace
   • riziko maligní transformace buněk
  • rozdělujeme účinek:
   • přímý (energie záření působí přímo na DNA)
   • nepřímý (zprostředkovaný toxickými radikály)
  • akutní nemoc z ozáření - 4 klinické formy:
   • subklinický (prodromální) syndrom se projevuje nauzeou a zvracením
   • hematopoetický syndrom se projevuje útlumem kostní dřeně s pancytopenií
   • gastrointestinální syndrom se projevuje zvracením, průjmy, infekce, smrt může nastat v rozmezí 10-14 dnů v důsledku šoku
   • CNS syndrom se projevuje zmateností, somnolencí a křečemi, smrt může nastat v hodinách
  • chronická nemoc z ozáření → zejména útlum kostní dřeně, chronická dermatitida a krvácivost
   • ozáření v těhotenství může vést ke zmenšení hlavy, k mentální retardaci, růstovým anomáliím
   • změny na orgánech: katarakta, striktury jícnu a tenkého střeva, pancytopenie, intersticiální plicní fibróza, konstriktivní perikarditida, fibróza myokardu, atrofie varlat a poškození ovarií, radiační nefritida, cystitida, radiační dermatitida, nádorové procesy
 • UV záření – hlavní složka slunečního záření, důležité pro tvorbu vitaminu D
  • dlouhodobá expozice vede k degenerativním změnám kůže (solární elastóza dermis), prekancerózám a malignitám kůže
 • IR záření – vyvolává pocit tepla, extrémně může způsobit tepelnou nekrózu

Odkazy[upravit | editovat zdroj]

Související články[upravit | editovat zdroj]

Použitá literatura[upravit | editovat zdroj]

 • POVÝŠIL, Ctibor a Ivo ŠTEINER, et al. Speciální patologie. 2.. vydání. Praha : Galén-Karolinum, 2007. s. 297-299. ISBN 978-80-7262-494-2.
 • ZÁMEČNÍK, Josef, et al. Patologie I. 1. vydání. Praha : Nakladatelství LD, s.r.o. - PRAGER PUBLISHING, 2019. ISBN 978-80-270-6457-1.