Portál:Otázky z farmakologie (1. LF UK, VL)

Z WikiSkript

Stáhněte si vypracované zkouškové otázky z farmakologie!


Stáhnout PDFStáhnout PDFStáhnout ODT Stáhnout ODTOtevřít v nástroji pro vytváření knihObjednat knihu u nakladatelství PediaPress


Nápověda:KnihyPoslední změny
Některé názvy otázek mohou být z technických důvodů pozměněny.

Vypracované otázky z farmakologie

1. lékařská fakulta UK, obor Všeobecné lékařství

Obsah
Otázky z obecné a speciální farmakologie
 1. Adrenergní mediace (adrenergní neurotransmise, typy receptorů, jejich lokalizace a funkce, dělení látek ovlivňujících sympatikus – látky působící přímo a nepřímo)
  Hypnotika, sedativa
 2. Cholinergní mediace (cholinergní transmise, cholinergní receptory, jejich lokalizace a ovlivňované funkce, hlavní použiti jednotlivých skupin cholinergních látek).
  Léčiva ovlivňující homeostázu minerálů v kostech, léčba osteoporózy
 3. Nesteroidní protizánětlivé látky, mechanismus účinků, terapeutické použití, nežádoucí účinky (včetně nežádoucích účinků specifických inhibitorů COX-2).
  Kombinace antimikrobiálních látek; výhody a nevýhody, příklady synergismu a antagonismu jednotlivých kombinací.
 4. Celková anestetika a léčiva používaná k premedikaci
  Distribuce léčiv v organismu (distribuční objem – význam pro dávkování léčiva); jedno i více kompartmentový systém; nultý a první řád ve farmakokinetice.
 5. Perorální antidiabetika
  Centrální myorelaxancia – mechanismus účinku, terapeutické a nežádoucí účinky.
 6. Farmakokinetika; základní parametry a vzorce pro výpočet farmakokinetických parametrů, význam jednotlivých parametrů.
  Antikoagulancia, včetně NOAC (nových perorálních antikoagulancií).
 7. Diuretika (dělení, mechanismy účinku; terapeutické použití jednotlivých skupin diuretik).
  Zásady léčby bolestianalgetika
 8. Antiepileptika (skupiny antiepileptik včetně novějších látek, mechanismus účinku, zásady podávání antiepileptik, volba léku při různých typech epilepsie).
  Léčba anafylaktického šoku.
 9. Parkinsonova nemoc, Alzheimerova demence a další degenerativní onemocnění CNS – současné možnosti farmakoterapie.
  Závislost účinku na dávce (typy dávek, vztah dávka – účinek, plasmatická hladina – účinek, terapeutické rozmezí, terapeutický index).
 10. ß-sympatolytika (rozdělení; kardiální a nekardiální indikace podávání, nežádoucí účinky).
  Zvláštnosti farmakoterapie v těhotenství a během laktace; teratogenní účinky léčiv; léky které je možné v těhotenství u závažných stavů použít (hypertenze, diabetes, astma bronchiale, infekční onemocnění, epilepsie).
 11. Inotropika a léky používané při oběhovém selhání.
  Léčiva používaná proti herpetickým virům, virům chřipky a infekčních hepatitid (přehled).
 12. Neuroleptika (včetně atypických neuroleptik).
  Klinické hodnocení léčiv, bioekvivalenční studie, farmakoterapie založená na důkazech.
 13. Antimanika a antidepresiva (skupiny antidepresiv včetně SSRI, SNRI aj.).
  Tyreoidální léčiva.
 14. Intoxikace léky; zásady péče o pacienta, antidota.
  Antiastmatika.
 15. Časový průběh hladin léčiv v organismu. Význam pro optimalizaci dávkování látek. Terapeutické monitorování hladin léčiv (příklady).
  Makrolidy a antibiotika příbuzná makrolidům.
 16. Terapeutické možnosti snížení aktivity renin-angiotenzin-aldosteronového systému; význam pro prognózu u kardiovaskulárních onemocnění.
  Androgeny a antiandrogeny – účinky a terapeutické použití.
 17. Biologická, genová léčba, léčiva pro vzácná onemocnění („orphan drugs“) - význam, příklady.
  Glukokortikosteroidy – terapeutické využití, nežádoucí účinky.
 18. Léčiva používaná v dermatologii.
  Vedlejší a nežádoucí účinky léčiv – klasifikace (závislost na dávce – konkrétní příklady). Význam farmakovigilance.
 19. Léčiva používaná u anginy pectoris (přehled skupin, další indikace, nežádoucí účinky, absolutní kontraindikace).
  Nežádoucí účinky antibiotik (alergické reakce, toxický vliv na nervové ústrojí, pohybový aparát, gastrointestinální, hematopoetický, kardiovaskulární, nefrotoxicita) – příklady.
 20. Alfa a beta sympatomimetika (rozdělení podle selektivity, terapeutické využití, nežádoucí účinky).
  Přívodní cesty léčiva do organismu (vztah způsobu aplikace k rychlosti a délce účinku léčiva, vztah k farmakokinetice látky); lékové formy.
 21. Antihypertenziva druhé řady.
  Antimykotika k celkovému i lokálnímu použití.
 22. Léčiva používaná k terapii u obezity a metabolického syndromu.
  Alkylační látky v chemoterapii zhoubných nádorů; mechanismus cytotoxického působení, nežádoucí účinky a toxicita, terapeutické využití.
 23. Význam zvýšené aktivity sympatiku u kardiovaskulárních onemocnění – terapeutické možnosti jejího snížení.
  Opioidní analgetika
 24. Antihypertenziva první řady.
  Antituberkulotika.
 25. Parasympatomimetika (indikace podávání, nežádoucí účinky).
  Antiemetika, antimigrenika.
 26. Betalaktamová antibiotika (kromě cefalosporinů).
  Zvláštnosti farmakoterapie a dávkování léků u dětí a starších pacientů. Úprava dávkování v závislosti na funkci eliminačních orgánů.
 27. Lokální anestetika, přehled látek, intoxikace lokálními anestetiky.
  Střevní protizánětlivá a ostatní léčiva používaná u nespecifických střevních zánětů (včetně biologických léčiv)
 28. Mechanismus účinku léčiv na molekulární úrovni; cílové struktury specifického působení léčiv; léčiva s účinky nezávislými na receptorech (příklady).
  Cefalosporiny (rozdíly mezi jednotlivými skupinami, klinické použití).
 29. Terapeutické použití anticholinergních látek.
  Ženské pohlavní hormony, hormonální antikoncepce u žen, hormonální substituční terapie.
 30. Biotransformace léčiv a její význam pro vylučování farmak z organismu (typy biotransformací, enzymová indukce a inhibice).
  Chemoterapie zhoubných nádorů; klasifikace, rezistence k cytotoxickým látkám; hormonální látky v léčbě zhoubných nádorů, nově vyvíjené látky (biologická léčiva, inhibitory kináz, imunoterapeutika aj.).
 31. Farmakoterapie chronického srdečního selhání.
  Laxancia a obstipancia.
 32. Periferní myorelaxancia.
  Krev, plazma, krevní náhražky; antianemika.
 33. Koronární vazodilatancia a látky používané u ischemické choroby srdeční.
  Tokolytika, uterotonika a léčiva indukující děložní činnost (prostaglandiny).
 34. Antiagregancia a fibrinolytika. Hemostatika, antifibrinolytika.
  Anabolické steroidy – terapeutické použití a zneužívání u sportovců.
 35. Alfa-adrenergní sympatolytika, přímá vazodilatancia, venofarmaka.
  Antirevmatika, antiuratika.
 36. Inhibitory vápníkových kanálů.
  Interakce léčiv: typy interakcí, interakce s potravou (příklady). Polypragmazie.
 37. Interindividuální variabilita v citlivosti pacientů na léky (příčiny). Farmakogenetika (význam, praktické využití, příklady).
  Antiarytmika (rozdělení, mechanismus působení); preferenčně používaná antiarytmika (včetně nových látek).
 38. Antihistaminika (dělení, terapeutické indikace, nežádoucí účinky).
  Antimetabolity, antibiotika a rostlinné alkaloidy v léčbě zhoubných nádorů.
 39. Základní kvantitativní hlediska farmakon-receptorové interakce (afinita, vnitřní aktivita); agonismus, parciální agonismus, kompetitivní a nekompetitivní antagonismus (graficky znázorněte na křivce závislosti účinku na dávce/koncentraci léčiva).
  Imunosupresiva, imunomodulancia (klinická aplikace imunosupresiv, vztah mezi imunosupresivní terapií a nádorovou chemoterapií).
 40. Látky používané k léčbě alergických reakcí.
  Tetracykliny a příbuzná antibiotika, glykopeptidová antibiotika, linkosamidy, nitroimidazoly, chemoterapeutika inhibující tvorbu kyseliny listové.
 41. Antihypertenziva přehled; postavení beta blokátorů mezi antihypertenzivy, beta blokátory s vazodilatačním účinkem.
  Hypothalamické a hypofyzární hormony a jejich inhibitory – přehled, klinické využití.
 42. Léčiva používaná k terapii vředové choroby gastroduodenální.
  Protivirové látky; léčiva užívaná k léčbě u pacientů s HIV/AIDS (mechanismy účinku, klinické použití, nežádoucí účinky).
 43. Léčiva používaná v kardiologii u akutních stavů (akutní srdeční selhání, infarkt myokardu, hypertenzní krize).
  Látky používané u erektilní dysfunkce.
 44. Antibiotika pro speciální použití (protistafylokoková, proti anaerobům, legionelám, chlamydiím a pseudomonádám).
  Antitusika a expektorancia; dekongescia.
 45. Aminoglykosidy; mechanismus účinků, indikace, nežádoucí účinky.
  Anxiolytika
 46. Spazmolytika GIT a léky ovlivňující střevní motilitu.
  Hormony kůry nadledvin (farmakodynamické účinky, indikace podávání, nežádoucí účinky); inhibitory adrenkortikální biosyntézy.
 47. Základní farmakokinetické parametry ovlivňující hladinu léčiva v ustáleném stavu (steady-state) – eliminační konstanta, eliminační poločas, clearance léčiva, renální a nerenální clearance.
  Léčba závislostí; kouření a lékové interakce.
 48. Psychostimulancia (klinické použití, léková závislost) a nootropní látky.
  Fluorochinolony, chinolony a léky pro léčbu močových infekcí.
 49. Hypolipidemika
  Antiprotozoální látky. Klinicky používaná antihelmintika.
 50. Hormony pankreatu; insulin (mechanismus účinku, typy insulinů a jejich použití při léčbě diabetes mellitus).
  Bronchodilatancia, farmakoterapie CHOPN (přehled).
Recepty

CAVE!!! Pro psaní receptů od školního roku 2017/2018 již nemáte k dispozici během přípravy Brevíř. Všechny informace nezbytné pro napsání receptu se nachází v zadání.