Portál:Otázky z biochemie (1. LF UK, VL)

Z WikiSkript

Stáhněte si vypracované zkouškové otázky z biochemie!
Stáhnout PDFStáhnout PDF
Nápověda:KnihyPoslední změny
Některé názvy otázek mohou být z technických důvodů pozměněny.

Vypracované otázky z biochemie

1. lékařská fakulta UK, obor Všeobecné lékařství, Ústav biochemie a experimentální onkologie - 2. paralelka

Obsah
I. Základy fyzikální, bioanorganické a bioorganické chemie
 1. Typy chemických vazeb, slabé interakce
 2. Voda a její fyzikální a chemické vlastnosti, význam v organismu
 3. Disperzní soustavy, rozpustnost látek, pravé a koloidní roztoky, difuse, osmosa, osmotický a onkotický tlak, dialysa, příklady z biochemie
 4. Energetika chemických reakcí, Gibbsova energie a entropie, aplikace na metabolické děje
 5. Chemická rovnováha, Guldbergův-Waagův zákon. Kinetika a energetika následných a vratných reakcí, aplikace v enzymologii
 6. Základní separačně detekční metodiky pro makromolekuly (elektroforéza, chromatografie, vysolování) a jejich využití v klinické praxi
 7. Spektrofotometrie, princip a využití v klinické biochemii
 8. Elektrolytická disociace, disociační konstanta, silné a slabé elektrolyty, příklady z biochemie
 9. Brönstedova teorie kyselin a zásad, rovnováha v protolytických reakcích, příklady z biochemie. Iontový součin vody, pH a jeho význam v medicíně
 10. Amfolyty, jejich vlastnosti, příklady z biochemie
 11. Pufry, výpočet pH, význam v organismu
 12. oxidace a redukce, oxidoredukční potenciál, závislost na koncentraci reaktantu a na pH, příklady z biochemie
 13. Srážecí reakce, součin rozpustnosti, tvorba komplexu, příklady a jejich význam v biochemii a medicíně
 14. Chemické vlastnosti hlavních biogenních prvků
 15. Kyslík a jeho anorganické sloučeniny, reaktivita, vlastnosti. Peroxidace lipidů
 16. Toxikologicky významné prvky, mechanismus působení vybraných toxických sloučenin (CO, KCN, HCN, H2S, těžké kovy)
 17. Biologický a metabolický význam stopových prvků
 18. Koordinační sloučeniny
 19. Struktura organických sloučenin, izomerie, příklady z metabolických drah
 20. Halogen- a nitroderiváty uhlovodíků, příklady toxikologicky a lékařsky významných sloučenin
 21. Sirné deriváty uhlovodíků, příklady lékařsky významných sloučenin
 22. Aminy, význam v biochemii
 23. Alkoholy, fenoly, aldehydy a ketony, uplatnění v metabolismu. Látky používané jako dezinfekční prostředky, mechanismus jejich účinku.
 24. Karboxylové kyseliny, funkční a substituční deriváty karboxylových kyselin, uplatnění v biochemii
 25. Dusíkaté, kyslíkaté a sirné heterocykly, význam
 26. Strukturní charakteristiky aminokyselin, dělení, reakce, význam, peptidy, peptidová vazba, příklady biologicky významných peptidů
 27. Bílkoviny, struktura, vlastnosti a funkce
 28. Sacharidy, rozdělení, struktura, stereochemie, biologický význam
 29. Reakce a deriváty monosacharidů, disacharidy, O- a N- glykosidová vazba, příklady
 30. Homopolysacharidy a heteropolysacharidy, struktura, výskyt a význam v organismu
 31. Proteoglykany, glykoproteiny, struktura, vlastnosti, příklady
 32. Lipidy - klasifikace, struktura, vlastnosti, funkce v organismu. Mastné kyseliny
 33. Fosfolipidy a sfingolipidy, struktura, vlastnosti a význam]]
 34. Steroly, žlučové kyseliny a steroidní hormony, struktura, funkce a význam v organismu
  II. Základy metabolismu
 35. Struktura enzymu (kofaktory, koenzymy, oligomerní struktura); mnohočetné enzymové formy a isoenzymy. Využití enzymologie v medicíně
 36. Enzymová aktivita, fyzikálně chemické vlivy, regulace (exprese, allosterické vlivy, kovalentní modifikace). Enzymová aktivita a její měření
 37. Dýchací řetězec. Oxidativní fosforylace.
 38. Tzv. „makroergní“ sloučeniny, fosforylace na substrátové úrovni, pohon endergonních reakcí
 39. Citrátový cyklus, amfibolický charakter, průběh, regulace
 40. Obecné mechanismy přeměny aminokyselin, deaminace, transaminace, dusíková bilance
 41. Koenzymy oxidoredukčních, karboxylačních a dekarboxylačních reakcí
 42. Tvorba amoniaku, jeho detoxikace, ureosyntetický cyklus a jeho regulace, hyperamonémie
 43. Metabolismus aminokyselin skupiny pyruvátu a oxalacetátu, zapojení těchto aminokyselin do metabolických procesů
 44. Metabolismus uhlíkového skeletu aminokyselin skupiny 2-oxoglutarátu, sukcinyl-CoA , s rozvětveným řetězcem, zapojení aminokyselin do metabolických procesů
 45. Metabolismus aromatických aminokyselin, poruchy
 46. Metabolismus sirných aminokyselin
 47. Biosyntéza, biodegradace a funkce nejdůležitějších biogenních aminů
 48. Konverze aminokyselin do specializovaných produktů. Kreatin. S-adenosylmethionin
 49. Glykolýza, regulace
 50. Glukoneogeneze, regulace
 51. Syntéza a degradace glykogenu, regulace, poruchy
 52. Pentózový cyklus, regulace
 53. Metabolismus galaktózy, poruchy, Metabolismus fruktózy, poruchy
 54. Metabolismus kyseliny glukuronové a její význam v organismu
 55. Biosyntéza mastných kyselin
 56. Tvorba ketolátek z acetyl-CoA, metabolické příčiny, význam
 57. Oxidace mastných kyselin, energetický výtěžek, karnitinový systém
 58. Triacylglyceroly, biosyntéza, degradace
 59. Biosyntéza a odbourávání fosfolipidů a sfingolipidů
 60. Syntéza a degradace eikosanoidů, cyklooxygenázová a lipoxygenázová cesta
 61. Biosyntéza cholesterolu a její regulace, úloha HMG-CoA reduktázy, transport endogenního a exogenního cholesterolu
 62. Přeměna a vylučování cholesterolu, žlučové kyseliny
 63. Biosyntéza a degradace steroidních hormonů
 64. Transport lipidů, úlohy lipoproteinů, struktura lipoproteinové částice (vznik, přeměna a úloha chylomiker, VLDL, LDL a HDL lipoproteinů). Elektroforéza lipoproteinů
 65. Biosyntéza a degradace tetrapyrrolů - hemu, poruchy biosyntézy, poruchy degradace
 66. Významné proteiny krevní plazmy, význam v organismu (albumin, Ig, komplement, proteiny akutní fáze, transportní proteiny)
 67. Metabolismus pyrimidinových nukleotidů, regulace, inhibitory, poruchy
 68. Metabolismus purinových nukleotidů, regulace, inhibitory, poruchy
  III. Základy biochemie orgánu a funkcí
 69. Regulace a koordinace metabolismu sacharidů a ostatních živin
 70. Glykémie, regulace, diagnostika (oGTT, glykovaný hemoglobin)
 71. Metabolismus tukové tkáně
 72. Regulace biosyntézy hemu, rozdíly mezi hepatocytem a erythroidní buňkou, metabolismus železa
 73. Hormonální regulace vodního a minerálního metabolismu
 74. Hormonální regulace energetického metabolismu
 75. Biochemické pochody při trávení živin
 76. Biochemické funkce hepatocytu a jater, možnosti biochemické diagnostiky poškození hepatocytu a jaterních funkcí
 77. Biotransformace endogenních a exogenních látek, typy biotransformačních procesů, toxické a kancerogenní látky v životním prostředí
 78. Pufrové systémy organismu, funkce a význam pro acidobazickou rovnováhu
 79. Metabolismus erytrocytů
 80. Hemokoagulace, kaskáda koagulačních faktorů, úloha trombocytu
 81. Moč – fyziologické a patologické součásti.
 82. Kolagen – struktura, vlastnosti, metabolismus.
 83. Biochemie pojiva (chrupavka, kost)
 84. Biochemie kůže. Biochemický výklad hmatu.
 85. Kontraktilní aparát, řízení kontrakce hladké a kosterní svaloviny
 86. Markery poškození svalové tkáně, význam, stanovení
 87. Biochemie vidění, Waldův cyklus, transducinový cyklus
 88. Biochemie smyslů (sluch, chuť, čich)
 89. Biochemie nervových synapsí; neurotransmitery.
 90. Katecholaminy - biosynthesa, biodegradace
 91. Steroidní hormony
 92. Peptidové hormony a jejich funkce v endokrinních regulačních dějích
 93. Lokální mediátory, cytokiny
 94. Hormony štítné žlázy a jejich funkce v regulačních dějích
 95. Molekulární základy humorální imunitní odpovědi – Struktura a funkce jednotlivých částí imunoglobulinů, třídy imunoglobulinů. Molekulární podstata diverzity imunoglobulinů
 96. Molekulární základy buněčné imunity – Rozpoznání patogenu, efektorové mechanismy, MHC molekuly, struktura a funkce, mechanismus prezentace antigenů TC a TH lymfocytům.
 97. Základní imunochemické metody. Imunoturbidimetrie, ELISA, RIA
 98. Vitaminy rozpustné v tucích
 99. Vitaminy rozpustné ve vodě
 100. Struktura, složení a vlastnosti buněčných membrán
 101. Transport látek přes membrány
 102. Kompartmentace biochemických procesů na úrovni buňky
  IV. Základy buněčné a molekulární biologie
 103. Základní principy buněčné signalizace
 104. Membránové receptory a jejich ligandy, G-proteiny
 105. Typy a úloha druhých poslů v přenosu signálu
 106. Signálně transdukční kaskády cytokinů a růstových faktorů
 107. Aktivace fosfolipas a signalizace využívající deriváty lipidů
 108. Signalizace NO, Přehled signálních cest a význam
 109. Intracelulární receptory a jejich ligandy, heat-shock protein, interakce intracelulárních receptorů s DNA
 110. Amplifikace, integrace a vzájemná komunikace („cross-talk“) signálních drah
 111. Struktura nukleových kyselin
 112. Organizace prokaryontního, eukaryontního a mitochondriálního genomu
 113. Struktura lidského genomu. Techniky sekvenování DNA. Projekty sekvenování lidského genomu
 114. Replikace eukaryontní DNA, replikační aparát a jeho regulace
 115. Reparace DNA
 116. Transkripce eukaryontní genomové DNA Struktura mRNA, posttranskripční úpravy. Metabolismus RNA. Transkripční faktory, vazba DNA-protein
 117. Metabolismus RNA a RNA interference
 118. Regulace genové exprese na úrovni transkripce
 119. Genetický kód a jeho vlastnosti
 120. Eukaryontní, prokaryontní a mitochondriální translace a její regulace
 121. Regulace translace
 122. Posttranslační úpravy proteinu.Třídění a transport proteinu, úpravy a třídění proteinu v Golgiho aparátu. Biosyntéza glykoproteinů
 123. Vezikulární transport. Endocytóza a exocytóza
 124. Restrikční enzymy a jejich využití, úpravy DNA a konstrukce rekombinantních molekul. Klonování DNA
 125. DNA diagnostika, techniky (RFLP, hybridizace)
 126. Metody frakcionace buňky, elektroforéza nukleových kyselin a proteinu
 127. Polymerasová řetězová reakce, uplatnění PCR v klinické diagnostice, RT-PCR a využití této techniky, techniky sekvenování DNA
 128. Povaha genových mutací, mutace dědičné a získané, polymorfismy, mini- a mikrosatelitové markery, metody detekce
 129. DNA a RNA viry, replikace
 130. Úloha protoonkogenu a tumor supresorových genů
 131. Buněčný cyklus, úloha komplexu cyklinu a cdks
 132. Regulace buněčného cyklu, úloha tumor supresorových genů
 133. Ubikvitinace a proteasomální degradace proteinu
 134. Biochemie apoptosy
 135. Epigenetika a její význam, Modifikace histonů, Metylace DNA, význam