Portál:Otázky z biologie a lékařské genetiky (1. LF UK, VL)

Z WikiSkript

Stáhněte si vypracované zkouškové otázky z biologie a lékařské genetiky!
Stáhnout PDFStáhnout PDF
Nápověda:KnihyPoslední změny
Některé názvy otázek mohou být z technických důvodů pozměněny.

Seznam zkušebních otázek – všeobecné lékařství, 2. ročník

viz též Aktuální seznam otázek na stránkách ÚBLG 1. LF UK a VFN

Petitem jsou vyznačeny články, které s danou zkouškovou otázkou souvisí, ale mají pro přehlednost založenou vlastní stránku.

Vypracované otázky z biologie a lékařské genetiky

1. lékařská fakulta UK, obor Všeobecné lékařství

Obsah
 1. Základní zákony genetiky, Mendelovy pokusy
 2. Dihybridismus
 3. Aditivní model polygenní dědičnosti
 4. Interakce nealelních genů
 5. Genová vazba
 6. Genotyp a jeho variabilita, mutace a rekombinace
  Genotyp
  Mutace
 7. Genotyp a prostředí
  Fenotyp
 8. Dědičnost multifaktoriálních znaků a chorob
 9. Dědivost a význam jejího hodnocení v lékařství
 10. Multifaktoriálně podmíněné znaky u člověka
 11. Genealogická metoda
 12. Autosomálně dominantní dědičnost v pokusu a v rodokmenu, příklady znaků u člověka
 13. Autosomálně recesivní dědičnost v pokusu a v rodokmenu, příklady znaků u člověka
 14. Dědičnost pohlavně vázaná v pokusu a rodokmenu, příklady znaků u člověka
 15. Dvojčata a dvojčecí metoda v genetice
 16. Genetické metody vazebné analýzy
 17. Genetické metody asociační analýzy
 18. Metody genetické analýzy v experimentu a genetice člověka
 19. Genetické mapování u člověka
 20. Genetické mapy a jejich význam
 21. Struktura a funkce eukaryotní buňky
 22. Buněčný cyklus, jeho regulace a poruchy
 23. Buněčná signalizace
 24. Mitóza, její regulace a poruchy
 25. Meióza, její regulace a poruchy
 26. Crossing-over, jeho mechanismus a význam
 27. Gametogeneze
 28. Mimojaderná dědičnost
 29. Nemendelovská dědičnost
 30. Chromosom
  Stavba metafázního chromosomu
  Typy metafázních chromosomů
 31. Metody chromosomálního vyšetření
 32. Molekulární cytogenetika
 33. Karyotyp člověka, metody jeho vyšetření
 34. Odchylky v počtu chromosomů, příčiny a klinické projevy u člověka
 35. Strukturní přestavby chromosomů, příčiny a klinické projevy u člověka
 36. Somatické a gametické chromosomální aberace
 37. Příčiny vzniku chromosomálních aberací
 38. Syndromy podmíněné aneuploidií autosomů u člověka
 39. Syndromy podmíněné aneuploidií gonosomů u člověka
 40. Indikace chromosomálního vyšetření v klinické genetice
 41. DNA - stavba a funkce
 42. RNA - typy, stavba, funkce
 43. Replikace DNA
 44. Transkripce
  Posttranskripční úpravy
 45. Translace
  Posttranslační úpravy
 46. Genetický kód
 47. Struktura a funkce genu
 48. DNA sekvence kódující (proteinotvorné) a nekódující
 49. Regulace transkripce u eukaryot
 50. Translace membránových a exkrečních proteinů (targeting)
 51. Regulace genové exprese u eukaryot
 52. Epigenetika, genetický imprinting
 53. Polymorfismy nukleových kyselin
 54. Metody analýzy nukleových kyselin
 55. Rekombinantní DNA a genetické inženýrství
  Genetické inženýrství
 56. Genové mutace, typy a manifestace
 57. Mutageny a mutageneze
  Toxikogenetika
 58. Reparační mechanismy buňky a jejich genetická kontrola
 59. Reparační mechanismy nukleových kyselin
 60. Molekulární podstata dědičných chorob
 61. Proteiny a jejich funkce, genetický polymorfismus bílkovin
 62. Lidské hemoglobiny a jejich dědičnost
 63. Hemoglobinopatie
 64. Dědičné poruchy metabolismu
 65. Mitochondriální DNA
  Mitochondriální choroby
 66. Přímá diagnostika dědičných chorob analýzou nukleových kyselin
 67. Nepřímá diagnostika dědičných chorob analýzou nukleových kyselin
 68. Fyzické metody genového mapování
 69. Mapa lidského genomu, Human Genome Project, výsledky a využití
 70. Genová terapie - principy, současné možnosti a její perspektivy
 71. Principy terapie dědičných chorob
 72. Dědičnost a biologický význam krevně skupinových systémů
 73. Dědičnost a biologický význam Rh systému
 74. Leukocyty
  Antigen prezentující buňky
  Imunokompetentní buňky
 75. Genetická kontrola imunitní odpovědi
 76. Genetická kontrola tvorby protilátek
 77. Kooperace imunokompetentních buněk v imunitní odpovědi
 78. Genetika imunoglobulinů, B a T receptorů
 79. Genetika transplantací
  Transplantační zákony
 80. Hlavní histokompatibilitní komplex člověka
 81. Imunologická tolerance
 82. Funkce imunitního systému ve vztahu k nádorovým onemocněním, genetické aspekty
 83. Geneticky podmíněné imunodeficience
 84. Struktura a funkce prokaryotní buňky
 85. Význam a struktura chromosomů prokaryot
 86. Biologie a genetika bakterií, význam v medicíně
 87. Regulace genové exprese u prokaryot
  Operonový model
 88. Transkripce a translace prokaryot
 89. Konjugace, transformace, transdukce
 90. Biologie a genetika virů, význam v medicíně
 91. Ontogeneze a její genetická regulace
 92. Genová kontrola embryonálního vývoje tělní osy
 93. Chromosomální determinace pohlaví
 94. Ontogeneze pohlaví u savců a její poruchy
 95. Apoptóza a klinické důsledky poruch její regulace
 96. Genová kontrola a význam apoptózy v ontogenezi
 97. Genetické příčiny procesu stárnutí a smrti
 98. Teratogeneze, teratogeny
 99. Mutagenní a teratogenní faktory životního prostředí
 100. Vrozené vývojové vady člověka, příklady, rozdělení podle příčin
 101. Populace
  Hardy-Weinbergova rovnováha
 102. Selekce a její typy
 103. Inbred, příbuzenské sňatky a jejich rizika
 104. Populační polymorfismy a jejich příčiny
 105. Mutace z populačního hlediska, četnost mutací
 106. Migrace
  Tok genů
 107. Genový drift
 108. Charakteristika nádorově transformovaných buněk
 109. Charakteristika nádorového bujení
 110. Příčiny vzniku nádorů, kancerogeneze, kancerogeny
 111. Protoonkogeny, onkogeny
 112. Tumor supresorové geny
 113. Mutátorové geny, stabilita buněčného genomu
 114. Chromosomové aberace v nádorových buňkách
 115. Nádorová onemocnění s familiárním výskytem
 116. Role genetiky v presymptomatické diagnostice a prevenci nádorových onemocnění
 117. Možnosti genové terapie nádorových onemocnění
 118. Genetické mechanismy evoluce
 119. Druh a speciace
  Evoluce a speciace na molekulární úrovni
 120. Evoluce genů, evoluce genomu
 121. Vznik a vývoj druhů
 122. Evoluce druhu Homo sapiens
 123. Cíle a úkoly lékařské genetiky
 124. Etické a právní aspekty lékařské genetiky
 125. Genetická konzultace a její význam
 126. Postnatální skrínink dědičných chorob
 127. Prenatální skrínink vývojových vad plodu
 128. Prenatální diagnostika chromosomových aberací, možnosti jejich prevence
 129. Prenatální diagnostika dědičných chorob, možnosti jejich prevence
 130. Prenatální diagnostika vývojových vad, možnosti jejich prevence
 131. Prekoncepční prevence dědičných chorob a vývojových vad
 132. Postnatální prevence a léčba dědičných chorob
 133. Ekologie, ekogenetika
 134. Farmakogenetika, nutrigenetika