Portál:Otázky z biofyziky (1. LF UK, VL)

Z WikiSkript

Stáhněte si vypracované zkouškové otázky z biofyziky!
Stáhnout PDFStáhnout PDF
Nápověda:KnihyPoslední změny
Některé názvy otázek mohou být z technických důvodů pozměněny.

Vypracované otázky z biofyziky

1. lékařská fakulta UK, obor Všeobecné lékařství

Obsah
Stavba hmoty
 1. Typy silových interakcí
 2. Elementární částice
 3. Kvantové jevy
 4. Kvantová čísla
 5. Orbitální moment hybnosti
 6. Orbitální magnetický moment elektronu
 7. Spektrum atomu vodíku
 8. Elektronový obal těžkých atomů
 9. Vazebná energie elektronu, ionizace, excitace
 10. Atomové jádro
 11. Magnetické vlastnosti jader, jaderný magneton
 12. Typy vazeb mezi atomy
 13. Princip magnetické rezonanční tomografie
 14. Princip hmotové spektroskopie
Molekulární biofyzika
 1. Síly působící mezi molekulami
 2. Stavová rovnice plynů
 3. Maxwellovo-Boltzmannovo rozdělení rychlostí
 4. Ekvipartiční teorém
 5. Fázové změny
  Latentní teplo
 6. Gibbsův zákon fází
 7. Analytické disperze
 8. Henryho zákon
 9. Koloidální disperze
 10. Pohyb koloidních částic v elektrickém poli
 11. Voda jako rozpouštědlo, voda v organizmu
 12. Nefelometrie
 13. Krevní tlak a jeho měření
 14. Bernoulliho rovnice
 15. Krevní řečiště, rovnice kontinuity
 16. Viskozita
 17. Hagen-Poiseuillův zákon
 18. Stokesův zákon
 19. Laminární proudění
  Turbulentní proudění
 20. Reynoldsovo číslo
 21. Měření viskozity
 22. Difúze
 23. Fickův zákon
 24. Koligativní vlastnosti roztoků
 25. Raoultovy zákony
 26. Osmotický tlak
 27. Jevy na rozhraní fází
Thermodynamika
 1. Vratné a nevratné děje
 2. Práce a teplo
  Měrná tepelná kapacita
 3. Transport tepla
 4. Vnitřní energie, entalpie
 5. Entropie
 6. Volná energie, volná entalpie
 7. Chemický potenciál
 8. Transformace a akumulace energie v buňkách
 9. Měření teploty
 10. Kalorimetrie
 11. Tepelné ztráty organizmu
 12. Termodynamické věty
 13. Aktivní transport
  Pasivní transport
 14. Kapalinové teploměry
 15. Termistor, termočlánek
 16. Tepelná zařízení
Biofyzika el. jevů
 1. Coulombův zákon a permitivita prostředí
 2. Potenciál bodového náboje a na rozhraní fází
 3. Elektrochemický potenciál
 4. Klidový membránový potenciál
 5. Akční potenciál a jeho šíření nervovým vláknem
 6. Cyklus excitability nervového vlákna
 7. Vedení elektrického proudu tělem,
  Molární vodivost
 8. Elektrická impedance
 9. Účinky různých druhů proudu na organizmus
 10. Měření vodivosti roztoků
 11. Princip funkce osciloskopu
 12. Měření proudu
  Měření napětí
  Měření odporu
 13. Použití elektřiny v diagnostice
 14. EKG
 15. Použití elektřiny v terapii
Bioakustika
 1. Vlastnosti zvuku, jeho intenzita a šíření
 2. Akustický odpor
 3. Dopplerův jev
 4. Hlasitost
 5. Weber-Fechnerův zákon
 6. Práh sluchu a sluchové pole
 7. Princip slyšení
 8. Audiometrie
 9. Vlastnosti a účinky ultrazvuku
 10. Diagnostické aplikace ultrazvuku
 11. Terapeutické použití ultrazvuku
Optika
 1. UV-
  IR-
  viditelné světlo, vlastnosti, šíření
 2. Index lomu světla, totální odraz
  Endoskop
 3. Disperse světla
 4. Pružný a nepružný rozptyl
 5. Absorpce světla
  Extinkce světla
 6. Polarizace světla, optická stáčivost
 7. Interference světla
 8. Energie a intenzita světla
 9. Difrakce světla
 10. Zobrazení lomem, čočková rovnice, optická mohutnost
 11. Zvětšení lupy
 12. Optický mikroskop
  Elektronový mikroskop
 13. Lidské oko, citlivost, adaptace
 14. Vady oka, korekce optické mohutnosti oka
 15. Princip vidění
 16. Laser
Fyzika rentgenového záření
 1. Vlastnosti rentgenového záření
 2. Buzení rentgenového záření, rentgenová lampa
 3. Absorpce rentgenového záření
 4. Rentgenový kontrast, kontrastní látky
 5. Comptonův rozptyl rentgenového záření, clony
 6. Použití rentgenového záření v diagnostice
 7. Princip počítačové tomografie
 8. Použití rentgenového záření v terapii, polovrstva, hloubková dávka
 9. Ochrana před rengenovým zářením, dozimetrické jednotky
Radioaktivita a ionizující záření
 1. Radioaktivní rozpad
 2. Efektivní, fyzikální a biologický poločas
 3. Radioaktivní rovnováha
 4. Druhy radioaktivního rozpadu
 5. Rozpad α
 6. Rozpad β
 7. Urychlovače částic
 8. Kosmické záření, měření pozadí detektoru
 9. Interakce záření α
 10. Interakce záření β
 11. Interakce záření γ
 12. Interakce neutronů
 13. Detekce ionizujícího záření
 14. Ionizační komora
 15. Geiger-Mullerova trubice
 16. Scintilační detektor
 17. Integrální a selektivní detekce záření γ
 18. Jednotky radiační dozimetrie
 19. Měření aktivity in vitro a in vivo
 20. Osobní dozimetrie