Portál:Otázky z fyziologie (1. LF UK, VL)

Z WikiSkript

Stáhněte si vypracované zkouškové otázky z fyziologie!
Stáhnout PDFStáhnout PDF
Nápověda:KnihyPoslední změny
Některé názvy otázek mohou být z technických důvodů pozměněny.

Oficiální seznam zkouškových otázek z fyziologie 2015/2016

Vypracované otázky z fyziologie

1. lékařská fakulta UK, obor Všeobecné lékařství

Obsah
Buňka
 1. Buňka
  Buněčná membrána
  Buněčné jádro,
  Buněčné organely
  Buněčná činnost
 2. Životní cyklus buňky
 3. Apoptóza
  Nekróza
 4. Děje na buněčné membráně
 5. Ionotropní receptory
  Metabotropní receptory
 6. Transmembránový transport
 7. Iontové kanály
 8. Typy iontových kanálů, jejich význam
  Akvaporiny
 9. Tělní tekutiny
 10. Homeostáza
 11. Přehled mechanismů udržujících acidobazickou rovnováhu
 12. Fyziologie stárnutí
 13. Fyziologie dětského věku
Krev
 1. Funkce krve a její obecné vlastnosti
 2. Krevní plasma – funkce složení, objem a jeho změny
 3. Organické a anorganické součásti krevní plasmy, hodnoty
 4. Plasmatické bílkoviny, množství, druhy, funkce
 5. Bílé krvinky – morfologie, druhy, počet a jeho změny
 6. Granulocyty, funkce, tvorba, kinetika
  Neutrofilní granulocyt – funkce, tvorba, kinetika
  Bazofilní granulocyt – funkce, tvorba, kinetika
  Eosinofilní granulocyt – funkce, tvorba, kinetika
 7. Lymfocyty, druhy, funkce
  Lymfatická tkáň
 8. Monocyty
  Makrofágy – přehled funkcí
 9. Krevní destičky – morfologie, složení, funkce a význam
 10. Červené krvinky – morfologie, funkce, membrána, metabolismus
 11. Hemoglobin – molekula, typy, množství a deriváty
 12. Tvorba krevních elementů
  Krvetvorné kmenové buňky
  Ontogeneze krvetvorby
 13. Faktory nezbytné pro erytropoézu, železo, vitaminy
  Řízení krvetvorby
 14. Hemostáza
 15. Hemokoagulace, přehled faktorů
 16. Koagulační kaskáda
  Fibrinolýza
 17. Přirozené antikoagulační faktory
 18. Krevní skupiny; ABO, Rh,
  HLA systém
 19. Fyziologický význam sleziny
 20. Krev jako nárazníkový systém
 21. Hemolýza, její druhy
 22. Nespecifické imunitní mechanismy
 23. Specifické mechanizmy imunity
 24. Vývoj imunitních mechanizmů
  Imunitní odpověď
 25. Tvorba tkáňového moku
  Přestup tekutiny stěnou kapilár
 26. Zajištění stálého objemu
  Složení a pH tělesných tekutin
 27. Voda v lidském těle
  Hospodaření, ztráty, získávání
Krevní oběh
 1. Přehled oběhové soustavy a funkce jejích jednotlivých částí
 2. Převodní systém srdeční
  Pacemakerový potenciál
  Akční potenciál pracovní svaloviny
 3. Postup vlny depolarizace myokardem – vztah k EKG
 4. Princip elektrokardiografie, svody
 5. EKG – popis křivky
  Einthovenův trojúhelník
  Elektrická osa srdeční
 6. Spřažení excitace a kontrakce v srdečním svalu
 7. Dráždivost a refrakterní perioda myokardu
 8. Srdeční automacie a její gradient
 9. Srdeční revoluce
 10. Srdeční výdej, řízení, změny
 11. Vztah tlak objem krve během srdečního cyklu
 12. Práce a výkon srdce, minutový objem srdeční, systolický objem, ejekční frakce, srdeční index
 13. Metabolismus myokardu, zajištění O2 a energie
 14. Humorální a nervové ovlivnění a řízení srdeční činnosti
 15. Receptory v krevním oběhu, druhy, funkce
 16. Tlak krve v srdci a ostatních částech krevního oběhu, změny krevního tlaku během srdečního cyklu
 17. Srovnání plicního a tělního oběhu
 18. Tlak krve v arteriích, vliv pružnosti tepen na hemodynamiku
 19. Tlak krve v jednotlivých částech oběhové soustavy
 20. Krevní kapiláry, funkce, řízení
 21. Žilní návrat, změny tlaku v kapacitním řečišti, CVP, venózní tep
 22. Krevní kapiláry, funkce, řízení mikrocirkulace
 23. Zásobení životně důležitých orgánů krví
 24. Oběh krve kůží
  Oběh krve splanchnikem
  Oběh krve kosterním svalstvem
 25. Koronární oběh a jeho zvláštnosti
 26. Placentární a fetální oběh krve
 27. Oběh krve v mozku
 28. Portální oběh
 29. Hemodynamika krevního oběhu, „preload“, „afterload“, tlak, průtok, viskozita
 30. Distribuce krve v krevním oběhu
  Odpor cévního řečiště
 31. Reakce kardiovaskulárního systému na zátěž
 32. Řízení krevního tlaku
 33. Humorální a nervová regulace srdeční činnosti
 34. Místní regulační mechanizmy krevního průtoku
 35. Celkové regulační mechanizmy krevního oběhu
 36. Centra řízení krevního oběhu
  Interakce místních a celkových regulačních mechanizmů krevního oběhu
 37. Nervová a humorální regulace cévního systému, vazomotorické nervy
 38. Mízní cévy, tok a funkce mízy
Respirace
 1. Přehled dýchací soustavy
  Význam dýchání
 2. Dýchací cesty
  Plicní objemy
  Alveolární ventilace a perfuse
 3. Zevní dýchání, ventilace, distribuce, perfuze a difuze
 4. Mechanika vdechu a výdechu
 5. Intrapulmonální a intrathorakální tlak
 6. Alveolární a atmosférický vzduch, složení
  Obsah CO2 ve vydechovaném vzduchu
 7. Výměna dýchacích plynů v plicích a v tkáních
 8. Povrchové napětí v alveolech
  Surfaktant
 9. Compliance a elastance, dechová práce, odpor dýchacích cest
 10. Hypoxie, její druhy
  Hyperbarie a hyperoxie
 11. Obranné dýchací reflexy
 12. Transport O2 krví, vazbová křivka
 13. Transport CO2 krví
 14. Vztah mezi změnami tlaku, průtoku a objemy plic
 15. Reakce dýchacího systému na zátěž a hypoxii, adaptační změny
 16. Význam plic v udržování acidobazické rovnováhy
 17. Řízení dýchání: dechové centrum, vliv periferních a centrálních receptorů
GIT
 1. Fyziologie ústní dutiny
  Sliny, složení, význam a řízení sekrece
 2. Sání, žvýkání a polykání
 3. Žaludek, funkce, řízení motility
  Odlišnosti u kojenců
 4. Žaludeční šťáva
  Tvorba a význam HCl
  Řízení žaludeční sekrece
 5. Činnost tenkého střeva, střevní šťáva, motilita
  Mechanizmy resorpce
 6. Pankreatická šťáva, složení, význam, řízení sekrece
 7. Žluč, tvorba, složení, význam, řízení
 8. Význam duodena pro trávení
 9. Přehled trávení jednotlivých živin
 10. Tlusté střevo, činnost, mikrobiální osídlení
  Defekace
 11. Motilita zažívacího traktu a její řízení
 12. Střevní nervový systém
 13. Přehled gastrointestinálních hormonů
Metabolismus
 1. Význam, funkce a distribuce lipidů v organismu
 2. Význam bílkovin v organismu
  Dusíková bilance
 3. Význam, funkce a kinetika sacharidů v organismu
  Glykémie
 4. Význam kalcia v organismu
 5. Kinetika železa v organismu
 6. Vitamíny rozpustné v tucích
 7. Vitamíny rozpustné ve vodě
 8. Základní a celková přeměna energie
 9. Regulace příjmu potravy
  Energetická homeostáza
  Hormony tukové tkáně
 10. Funkce jater- přehled
 11. Úloha jater v metabolizmu glycidů, tuků a bílkovin
 12. Tělesná teplota
  Výměna tepla mezi organismem a prostředím
  Hypertermie
  Hypotermie
 13. Mechanismy termoregulace, termogeneze
Vylučování
 1. Funkce kůže
 2. Funkční morfologie ledvin
 3. Cévní uspořádání v ledvinách, autoregulace průtoku krve
 4. Nefron, stavba a funkce jednotlivých částí
 5. Glomerulární filtrace
 6. Činnost ledvinových tubulů, rozdíly v proximálním a distálním tubulu
 7. Teorie vzniku hyper‑ a hypotonické moči
 8. Protiproudový výměnný systém ledvin, význam
  Protiproudový multiplikační systém ledvin, význam
 9. Transport iontů v ledvinách
 10. Transport organických látek v ledvinách
 11. Funkční zkoušky ledvin
  Clearance
 12. Význam ledvin v udržování acidobazické rovnováhy
 13. Řízení činnosti ledvin
 14. Vztah ledvin a endokrinních funkcí
  Juxtaglomerulární aparát
 15. Zajištění stálého objemu, složení a pH tělesných tekutin
 16. Funkce vývodných cest močových
  Mikční reflex
Endokrinologie
 1. Hormony
  Rozdělení hormonů
  Význam hormonů
 2. Řízení sekrece hormonů
 3. Mechanismy účinku hormonů na cílové buňky
 4. Řízení metabolismu sacharidů
  Glykémie
 5. Řízení výdeje, místo a mechanismus účinků mineralokortikoidů
 6. Význam somatotropního hormonu
  Význam prolaktinu
 7. Langerhansovy ostrůvky – produkce a účinky hormonů
 8. Štítná žláza
  Biosyntetická a sekreční činnost buněk štítné žlázy
 9. Dřeň nadledvin
  Sympatoadrenální systém
 10. Glukokortikoidy, tvorba, sekrece a účinky glukokortikoidů
 11. Mineralokortikoidy, tvorba, sekrece a účinky mineralokortikoidů
 12. Význam Ca2+ v organismu
 13. Řízení metabolismu vápníku
 14. Stavba a funkce kůry nadledvin, produkce hormonů, účinky, řízení
 15. Tvorba, metabolické účinky a metabolismus katecholaminů
 16. Účinky hormonů štítné žlázy
 17. Tkáňové hormony, charakteristiky, přehled
 18. Poplachová reakce organismu
 19. Tropní (glandotropní) hormony adenohypofýzy
 20. Hormony neurohypofýzy
 21. Funkční morfologie hypotalamo‑hypofyzárního systému
 22. Regulační vztahy hypotalamu, hypofýzy a nadledvin
 23. Endokrinní funkce placenty
 24. Hormonální systémy související s reprodukcí
 25. Ovariální cyklus
  Menstruační cyklus
 26. Ženský reprodukční systém
 27. Mužský reprodukční systém
 28. Fyziologie těhotenství
  Endokrinní funkce placenty
  Laktace a její řízení
  Složení mléka
 29. Laktace a její řízení, složení mléka
Svaly
 1. Vznik svalového stahu
  Membránový potenciál
 2. Nervosvalová ploténka, stavba, funkce
 3. Řízení činnosti kosterního svalu
  Inervace kosterního svalu
  Motorická jednotka
 4. Mechanika svalového stahu
  Svalová únava
  Metabolismus kosterního svalu
 5. Základní typy svalů
  Funkce svalů
  Inervace svalů
 6. Svalové vřeténko
  GAMA systém
  Golgiho šlachové tělísko
 7. Golgiho šlachové tělísko
  Senzorika kosterního svalu
 8. Svalový tonus, typy, význam, řízení
 9. Fyzikální a fyziologické vlastnosti kosterního svalu
 10. Hladká svalovina - fyzikální a fyziologické vlastnosti hladkého svalu, řízení tonu
Obecná neurofyziologie
 1. Stavba a funkce nervové buňky
 2. Životní cyklus nervové buňky
 3. Přehled stavby a funkce neuronu
 4. Membránové potenciály
 5. Klidový membránový potenciál, podmínky vzniku
 6. Iontová podstata akčního potenciálu nervového vlákna
  Srovnání AP a PSP
 7. Podmínky vzniku akčního potenciálu a jeho vedení,
  Refrakterní fáze
  Vliv kalémie
 8. Akční potenciál nervového vlákna, hladkého, srdečního a kosterního svalu – srovnání
 9. Stavba a funkce synapse
 10. Postsynaptické potenciály, vznik a význam
 11. Presynaptická a postsynaptická inhibice, postsynaptické potenciály
 12. Synaptické mediátory a modulátory
 13. Mediátorové systémy
 14. Neurosekrece
 15. Gliové buňky
  Hematoencefalická bariera
 16. Glie
  Regulace extracelulární koncentrace kalia v CNS
 17. Vnitřní prostředí CNS
 18. Klasifikace nervových vláken
 19. Interneuronální integrační mechanismy
  Presynaptické a postsynaptické modulační okruhy
 20. Reflex a jeho jednotlivé prvky
  Klasifikace reflexů
 21. Metabolismus nervové tkáně
  Životní cyklus nervové buňky
 22. Komorový systém
  Mozkomíšní mok – tvorba, složení a význam
 23. Fylogenetický a ontogenetický vývoj CNS
Smysly
 1. Molekulární biologie smyslových receptorů (stavba, možnosti ovlivnění agonisty, antagonisty, modulace)
 2. Smyslové receptory, činnost, rozdělení
 3. Receptorový potenciál, adaptace
 4. Chuť a čich
 5. Optický aparát oka
  Okohybné svaly
  Pohyby očí
  Prostorové vidění
 6. Neurofyziologie sítnice
 7. Funkce sítnice
  Zraková dráha
  Projekční oblasti
 8. Funkce středního ucha
  Funkce vnitřního ucha
  Sluchová dráha
 9. Statokinetické čidlo
  Mechanismy řízení rovnováhy
 10. Kožní čití, dotek, tlak, termorecepce
 11. Percepce bolesti
CNS
 1. Funkce míchy
 2. Přehled mechanismů řízení hybnosti
 3. Monosynaptické míšní reflexy, význam
  Polysynaptické míšní reflexy, význam
 4. Obranné reflexy, význam
 5. Napínací reflex, význam
  Obrácený napínací reflex, význam
 6. Postojové reflexy, význam
  Vzpřimovací reflexy, význam
 7. Spinální centra motoriky
  Alfa motoneurony
  Gama motoneurony
 8. Cholinergní systém
 9. Katecholaminergní systém, význam
 10. Serotoninergní systém, význam
 11. Opěrná motorika
  Cílená motorika
 12. Činnost bazálních ganglií
 13. Funkce mozečku
 14. Bdění a spánek
 15. Fyzikální podstata elektrických projevů mozku, metody jejich zpracování
 16. Funkce talamu
 17. Funkce retikulární formace
 18. Funkce limbického systému
 19. Centrální oddíly autonomního nervového sytému
  Periferní oddíly ANS, ovlivnění jednotlivých orgánů autonomním nervovým systémem
 20. Funkce hypotalamu
 21. Nepodmíněné reflexy
  Motivace
  Emoce
  Instinkty
 22. Mechanismy učení a paměti
  Podmíněný reflex
 23. Neuronální mechanismy učení a paměti
 24. Mechanismy řízení chování
 25. Specifické rysy nervové činnosti u člověka
  Řeč
 26. Projekční oblasti mozkové kůry
  Sensorické oblasti mozkové kůry
 27. Asociační oblasti mozkové kůry
 28. Dominance hemisfér
  Specializace hemisfér
 29. Biologické rytmy
Praktika
 1. 1. Membránový potenciál
  • Model membránového potenciálu, blokátory Na+ a K+ kanálů - účinky
  • Vliv výkyvů koncentrace K+ na KMP
  • Propustnost membrány pro K+, spontánní depolarizace
  související témata: SodíkKalium
 2. 2. Krevní elementy
  • Počet krevních elementů, posuny v červené a bílé řadě, význam
  • Stanovení koncentrace hemoglobinu, význam
  • Hematokrit, přepočítané hodnoty krevního obrazu, význam
  • Sedimentace, známky zánětu, význam
  související témata: Erytrocyty
 3. 3. Hemostáza související témata: WarfarinHeparinAntikoagulancia
 4. 4. Krevní skupiny související témata: Rh systém
 5. 5. Kardiovaskulární systém
 6. 6. Respirační systém
  • Vitální kapacita plic, statická spirometrie, význam vyšetření
  • Dynamická spirometrie, význam
  • Osobní spirometrie, FVC, FEV 1, PEF - význam
  • Saturace SpO2, princip a význam
  související témata: Plicní objemyFunkční vyšetření kardiorespiračního systémuSaturace hemoglobinu
 7. 7. Metabolizmus
  • Měření energetické přeměny u potkana, funkce štítné žlázy
  • Měření klidové energetické přeměny u člověka
  • Denní energetická bilance u člověka, posouzení nadváhy
  související témata: BMIHyperthyreózaHypothyreóza
 8. 8. Glykémie
  • Glykemická křivka,u laboratorního potkana, OGTT, reakce organismu na příjem glukózy, význam
  • Osobní glukometrie, princip a význam
  související témata: SpektrofotometrieInzulinDiabetes mellitus
 9. 9. Ledviny
  • Osmotická a vodní polyurie
  • Glomerulární filtrace, clearance, význam
  • Ovlivnění diurézy - bilance tekutin, výkyvy v průtoku krve ledvinou, důsledky zablokování Na-K-2Cl transportéru v Henleově kličce, mechanizmus účinku manitolu
  související témata:
 10. 10. Zrak související témata: Zraková dráha
 11. 11. Autonomní nervový systém
  • Ovlivnění fyziologických funkcí sympatikem a parasympatikem
  • Monitorování fyziologických funkcí potkana
  • Účinky sympato/parasympato-mimetik/lytik na jednotlivé orgány
 12. 12. CNS, statokinetika
  • EEG, spánek
  • Reflexy u člověka (myotatické, exteroceptivní, ERP, pupilární RFX), význam vyšetření
  • Vyšetření mozečku
  • Vyšetření kinetického čidla – hodnocení nystagmu, ataxie
  související témata: Svalové vřeténkoGolgiho komplex
 13. 13. Sluch
 14. 14. Zátěž
  • Reakce organizmu na zátěž
  • Význam ergometrického vyšetřování, Test W170
  • Metabolické změny v průběhu stupňující se zátěže, VO2max
  související témata: Objemy plicPracovní zátěž