Portál:Otázky z patofyziologie (1. LF UK, VL)

Z WikiSkript

U zkoušky si student vylosuje tři otázky

Část I.[upravit | editovat zdroj]

 1. Vysvětlete význam pojmů: symptom, syndrom, nemoc, etiologie, patogeneze
  syndrom
  nemoc
  etiologie
  patogeneze
 2. Kompenzace funkční poruchy. Dekompenzace. Funkční nedostatečnost a selhání. Uveďte příklady
 3. Význam genového polymorfismu. Genetická predispozice nemocí
 4. Nestabilita genomu. Mutace
 5. Nemoci způsobené poruchou mitochondriální DNA
 6. Monogenní dědičnost autozomální (dominantní, recesivní) a gonozomální. Uveďte příklady
  Autosomálně recesivní dědičnost
  Dědičnost pohlavně vázaná
 7. Polygenní dědičnost. Uveďte příklady
 8. Poškození organismu elektrickým proudem
 9. Poškození organismu světlem, zářením UV a zářením infračerveným
 10. Poškození organismu ionizujícím zářením
 11. Poškození organismu teplem
 12. Poškození organismu chladem. Řízená hypotermie
  hypotermie
 13. Změny vyvolané imobilizací
 14. Intoxikace organismu některými chemickými látkami: objasněte patogenezi otravy CO, Pb, NO3-, CN-, organofosfáty
  Pb
  NO3-
  CN-
  organofosfáty
 15. Chemické kancerogeny. Vliv kouření na organismus
  Vliv kouření na organismus
 16. Vliv alkoholu na organismus
 17. Toxiny rostlinného, živočišného a bakteriálního původu. Uveďte příklady včetně mechanismů otrav.
 18. Zánět. Horečka
  Horečka
 19. Systémová zánětová odpověď. Septický šok. Multiorgánové selhání
  Septický šok
  Multiorgánové selhání
 20. Stres a reakce organismu na stres
 21. Alergie. Anafylaktická reakce
  Anafylaktická reakce
 22. Postransplantační imunologické komplikace (GvHD, HvGD)
 23. Autoimunitní poruchy
 24. Vrozené a získané imunitní deficity
 25. Dehydratace
 26. Hyperhydratace. Edém, ascites
 27. Hypoxie organismu. Tkáňová hypoxie a reakce buněk na hypoxii
 28. Hypoxicko-reperfuzní poškození tkáně. Patofyziologické základy kyslíkové terapie. Toxicita kyslíku
 29. Acidifikace vnitřního prostředí
 30. Alkalizace vnitřního prostředí
 31. Acidobazická a elektrolytová rovnováha
 32. Smrt buňky. Apoptóza v patogenezi nemocí
 33. Regenerace a reparace tkání. Hojení rány
  Reparace tkání
  Hojení rány
 34. Mechanismy nádorové transformace buňky
 35. Růst nádoru. Interakce nádoru s organismem. Šíření nádoru a změny jeho vlastností. Paraneoplastické syndromy
 36. Následky nedostatečného příjmu potravy. Katabolické stavy
 37. Patogeneze obezity. Důsledky a komplikace obezity
 38. Deficit vitaminů rozpustných ve vodě
 39. Deficit vitaminů rozpustných v tucích. Hypervitaminózy
 40. Poruchy přeměny lipidů. Hyperlipoproteinemie
  Hyperlipoproteinemie
 41. Poruchy metabolismu purinů. Nemoci spojené s poruchou porfyrinového metabolismu
  Nemoci spojené s poruchou porfyrinového metabolismu
 42. Poruchy bilance a distribuce natria a chloridů
  Poruchy bilance a distribuce chloridů
 43. Poruchy bilance a distribuce kalia
 44. Poruchy bilance a distribuce hořčíku, kalcia a fosfátů.
  Poruchy bilance a distribuce kalcia a fosfátů
 45. Poruchy bilance a distribuce železa a dalších stopových prvků.
  Poruchy bilance a distribuce dalších stopových prvků
 46. Poruchy vývoje a růstu
 47. Stárnutí. Zvláštnosti průběhu nemocí ve stáří. Smrt organismu
  Smrt organismu

  Část II.

  KREV

 48. Stavy vyvolané poruchou kmenové buňky. Klonální onemocnění (myeloproliferativní a lymfoproliferativní onemocnění).
  Lymfoproliferativní onemocnění
 49. Úloha erytropoetinu a některých dalších růstových faktorů v patogenezi hematologických onemocnění
 50. Změny počtu granulocytů a poruchy jejich funkce
 51. Myelodysplastický syndrom.
  Akutní myeloblastová leukemie
 52. Chronická myeloidní leukemie
 53. Klasifikace anemií vycházející z jejich patogeneze. Změny tvaru, velikosti a hemoglobinizace erytrocytů. Funkční důsledky anemií (anemický syndrom)
 54. Aplastické anemie a anémie chronických chorob
  Anémie chronických chorob
 55. Anemie způsobené nedostatkem kyseliny listové a vitaminu B12
 56. Anemie způsobené nedostatkem železa
 57. Hemolytické anemie intrakorpuskulární
  Hemolytické anemie intrakorpuskulární
 58. Hemolytické anemie extrakorpuskulární
  Hemolytické anemie extrakorpuskulární
 59. Talasemie. Hemoglobinopatie
  Hemoglobinopatie
 60. Polycytemie
 61. Akutní lymfoblastová a chronická lymfocytární leukemie
  Chronická lymfatická leukemie
 62. Lymfomy
 63. Mnohočetný myelom
 64. Patofyziologie transplantace kostní dřeně
 65. Posttransfuzní komplikace
 66. Patogenetická klasifikace hemoragických diatéz
 67. Vaskulopatie
 68. Změny počtu trombocytů a poruchy jejich funkce
  Poruchy jejich funkce
 69. Koagulopatie
 70. Diseminovaná intravaskulární koagulace (DIC)
 71. Hyperkoagulační stavy - trombofilie, trombóza a tromboembolie.
  Tromboembolie
 72. Hypersplenismus. Splenomegalie. Extramedulární hemopoeza

  CIRKULACE

 73. Patogenetické faktory arteriální hypertenze
 74. Patofyziologické důsledky arteriální hypertenze
 75. Plicní hypertenze
 76. Arteriální hypotenze. Cirkulační kolaps
  Cirkulační kolaps
 77. Patofyziologické mechanismy vzniku a rozvoje cirkulačního šoku
 78. Reverzibilní a irreverzibilní stadia cirkulačního šoku
 79. Hemodynamické důsledky pravo-levých a levo-pravých cirkulačních zkratů
  Hemodynamické důsledky levo-pravých cirkulačních zkratů
 80. Stenóza a insuficience mitrální chlopně
  Insuficience mitrální chlopně
 81. Stenóza a insuficience aortální chlopně
  Insuficience aortální chlopně
 82. Chlopenní vady pravého srdce
 83. Kardiomyopatie
 84. Poruchy krevního zásobení myokardu. Angina pectoris
 85. Infarkt myokardu
 86. Patofyziologický rozbor komplikací a důsledků infarktu myokardu
 87. Konstriktivní perikarditida
  Srdeční tamponáda
 88. Definice a klasifikace srdečních arytmií
 89. Patogeneze vzniku srdečních arytmií (účinek lokálních a systémových faktorů)
 90. Poruchy tvorby srdečního vzruchu
 91. Poruchy vedení srdečního vzruchu
 92. Sinusové a supraventrikulární arytmie
 93. Komorové arytmie
 94. Cirkulační důsledky srdečních arytmií
 95. Patofyziologické mechanismy srdečního selhání
 96. Mechanismy kompenzace srdečního selhání, jejich význam a důsledky
 97. Patologické změny srdečního výdeje (nízký srdeční výdej, hyperkinetická cirkulace)
 98. Levostranné srdeční selhání
 99. Pravostranné srdeční selhání. Cor pulmonale
 100. Patogenetické faktory vzniku aterosklerózy
 101. Důsledky aterosklerózy
 102. Endoteliální dysfunkce a její důsledky pro aterosklerózu, trombózu, hypertenzi
 103. Ischemie tkání a redistribuce krevního zásobení
 104. Tromboembolická nemoc
 105. Venózní insuficience (varixy, trombóza, tromboembolie). Poruchy lymfatického oběhu
  Varixy
  Trombóza

  RESPIRACE

 106. Obranné dýchací reflexy. Kašel.
  Kašel
 107. Alveolární hypoventilace
 108. Poruchy poměru ventilace/perfuze
 109. Poruchy difuze plynů přes alveolo-kapilární membránu
 110. Respirační insuficience
 111. Restrikční plicní poruchy
 112. Obstrukční plicní poruchy
 113. Chronická bronchopulmonální obstrukční nemoc
 114. Plicní emfyzém
 115. Asthma bronchiale
 116. Plicní atelektáza. Edém plic. Pneumonie
  Edém plic
  Pneumonie
 117. Plicní fibrózy
 118. Akutní selhání plicních funkcí. ARDS
 119. Pneumotorax
 120. Aspirace cizích předmětů a tekutin. Obstrukce horních dýchacích cest
  Obstrukce horních dýchacích cest
 121. Embolizace do plic
 122. Léčba kyslíkem. Mechanická podpora plicní ventilace
  Mechanická podpora plicní ventilace

  LEDVINY

 123. Poruchy tvorby moči (oligurie, anurie, polyurie, isostenurie)
  Anurie
  Polyurie
  Isostenurie
 124. Prerenální, renální a postrenální příčiny selhání ledvin.
 125. Poruchy funkce glomerulů. Proteinurie a nefrotický syndrom
  Proteinurie
  Nefrotický syndrom
 126. Akutní nekróza tubulů
 127. Akutní selhání ledvin
 128. Chronické selhání ledvin. Uremie
  Uremie
 129. Změny glomerulárních a tubulárních funkcí při chronickém selhání ledvin
 130. Vrozené a získané poruchy ledvinných tubulů
 131. Systémové změny provázející chronické selhání ledvin
 132. Porovnání iontových změn při chronickém a akutním selhání ledvin
  Akutní selhání ledvin
 133. Poruchy koncentrační a zřeďovací funkce ledvin (vodní a osmotická diuréza)
 134. Urolitiáza. Poruchy vyprazdňování močového měchýře.

  GIT

 135. Zubní kaz, parodontóza. Poruchy tvorby slin
  Parodontitis
 136. Projevy systémových onemocnění v ústní dutině
 137. Poruchy polykání a pasáže potravy jícnem
 138. Gastroezofageální reflux
 139. Poruchy motility žaludku. Poruchy žaludeční sekrece
 140. Nauzea a zvracení.
  Zvracení
 141. Syndromy po resekci žaludku – časný, pozdní a další komplikace. Postprandiální syndromy (akutní a chronický dumping syndrom).
 142. Vředová choroba žaludku a duodena
 143. Akutní a chronická gastritida
 144. Poruchy zevní sekrece pankreatu. Akutní a chronická pankreatitida
  Chronická pankreatitida
 145. Ileus
 146. Průjem
 147. Malabsorbční syndrom
 148. Nespecifické střevní záněty (Crohnova choroba a ulcerózní kolitida)
  Ulcerózní kolitida
 149. Polypóza tlustého střeva. Kolorektální karcinom
  Kolorektální karcinom
 150. Poruchy funkce tlustého střeva. Zácpa. Krvácení do GIT
  Krvácení do GIT
 151. Poruchy exkrečních a detoxikačních funkcí jater
 152. Jaterní cirhóza
 153. Hepatitidy. Toxické poškození jater. Steatóza jater
  Toxické poškození jater
 154. Jaterní selhání. Hepatogenní encefalopatie
  Hepatogenní encefalopatie
 155. Ikterus
 156. Cholestáza
 157. Portální hypertenze. Ascites
  Ascites
 158. Poruchy funkce žlučníku a žlučových cest. Cholelitiáza

  ENDOKRINOLOGIE

 159. Endokrinní poruchy primární a sekundární. Receptorové a postreceptorové poruchy
 160. Poruchy hypothalamo-hypofyzární osy
 161. Hypopituitarismus
 162. Gigantismus a akromegalie. Diabetes insipidus
 163. Zvýšená funkce štítné žlázy. Gravesova-Basedowova nemoc
  Gravesova-Basedowova nemoc
 164. Hypotyreóza
 165. Zánětová onemocnění štítné žlázy. Tyreoiditida. Struma
 166. Hypoparatyreóza. Hyperparatyreóza
 167. Hyperaldosteronismus. Osa renin-angiotensin-aldosteron v patogenezi onemocnění
 168. Hyperkortizolismus. Etiopatogenetická klasifikace Cushingova syndromu
 169. Adrenogenitální syndrom
 170. Addisonova nemoc
 171. Feochromocytom
 172. Diabetes mellitus I. typu
 173. Diabetes mellitus II. typu. Metabolický (Reavenův) syndrom
  Metabolický syndrom
 174. Poruchy glykemie
 175. Akutní diabetické komplikace. Diabetické koma
 176. Chronické komplikace diabetes mellitus
 177. Poruchy vývoje sexuální diferenciace. Hypogonadismus
 178. Poruchy menstruačního cyklu
 179. Neplodnost u muže a u ženy

  NERVOVÝ SYSTÉM

 180. Poruchy nervosvalové ploténky
 181. Poruchy periferního motoneuronu. Neuropatie. Poškození a regenerace periferních nervů
 182. Poruchy centrálního motoneuronu
 183. Míšní léze
 184. Poruchy bazálních ganglií. Parkinsonova nemoc. Patogeneze hyperkinetických stavů
 185. Poruchy mozečku
 186. Demyelinizace. Roztroušená mozkomíšní skleróza
 187. Poruchy kognitivních funkcí. Demence. Afázie
  Afázie
 188. Poruchy vědomí. Důsledky úrazů hlavy a mozkových lézí
 189. Poruchy spánku
 190. Poruchy mozkové cirkulace. Mozkový edém. Nitrolební hypertenze
  Nitrolební hypertenze
 191. Poruchy tvorby a složení likvoru. Hydrocefalus
 192. Poruchy vestibulárního systému
 193. Poruchy zraku
 194. Poruchy sluchu
 195. Bolest
 196. Poruchy autonomního nervového systému (uveďte příklady)
 197. Křečové stavy. Epilepsie

  KOST, SVALY, POJIVO

 198. Osteoporóza
 199. Osteomalacie. Rachitida. Renální osteodystrofie
  Rachitida
 200. Fraktura kosti a její hojení. Osteoporóza
 201. Poruchy svalové kontrakce. Křeče. Tetanie
  Tetanie
 202. Atrofie a hypertrofie svalu. Svalové myopatie. Rabdomyolýza
 203. Imunokomplexové vaskulitidy
 204. Revmatoidní artritida. Systémový lupus erytematodes. Sklerodermie
  Systémový lupus erytematodes
  Sklerodermie